Časté dotazy


Upozornění

Služby přímé péče Cesty domů v době epidemie onemocnění Covid-19 fungují v upraveném režimu. Některé informace na této stránce nemusí být proto dočasně platné. Aktuální informace a postup, jak žádat o naše služby, najdete na této stránce.

Výběr z nejčastějších dotazů

Informace o konci života a péči o umírající najdete též na portálu Umírání.cz.

Čím se domácí hospic odlišuje od lůžkového?

Domácí hospic nemá lůžka, vychází z přesvědčení, že i těžce nemocný a umírající může být v domácím prostředí. Členové týmu chodí domů k pacientům. Lůžkový hospic nabízí péči v prostředí domovu co nejbližším pro ty, kteří z nějakého důvodu doma být nemohou.

Jaký je rozdíl mezi domácím hospicem a agenturou domácí péče?

Domácí hospic je zdravotnické zařízení, jehož odborným garantem je lékař. Poskytuje specializovanou paliativní péči pacientům, jejichž odhadovaná délka dožití se pohybuje v řádu dnů až týdnů. Většinou jsou to pacienti, kteří mají komplikované symptomy a bez této péče by museli být na akutních lůžkách nemocnic. Domácí hospic nabízí služby multidisciplinárního týmu vždy včetně lékaře-specialisty, který je k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Agentura domácí péče (homecare) poskytuje služby sester na základě přesného rozpisu praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem. Lékař není k dispozici mimo svou ordinační dobu (noci, víkendy, svátky) .

Pečuje Cesta domů o umírající děti?

Služby Domácího hospice Cesta domů jsou poskytovány i umírajícím dětem a jejich blízkým.

Co dělá lékař v Domácím hospici?

Lékař pacienta přijímá do péče, vede jeho léčbu a je k dispozici pacientovi vždy, kdy je třeba zhodnotit, změnit či nově nastavit léčbu. Pacient tak nemusí ani při zhoršení stavu být převážen do nemocnice.

Jak dlouho to trvá, než nemocného přijmete?

Záleží na kapacitě našeho zdravotnického týmu a stavu nemocného. První návštěva našeho zdravotníka (lékaře) probíhá v rozsahu dne podání žádosti až několika dnů.

Co se děje po podání Žádosti o přijetí?

Poté, co obdržíme vaši Žádost o přijetí, budeme Vás do dvou pracovních dnů telefonicky kontaktovat k domluvě dalšího postupu. V tomto telefonickém rozhovoru se doptáme na některé věci, vyhodnotíme závažnost situace a dle kapacitních možností objednáme první návštěvu našich zdravotníků. Během tohoto rozhovoru se budeme snažit vyhodnotit, zda by pro vás byla vhodnější služba Ambulance paliativní a podpůrné péče nebo Domácího hospice. Ve většině případů se ale toto finální rozhodnutí ponechá až na samotnou návštěvu zdravotníků.

Jak často přicházíte k pacientovi domů?

Podle toho, jak to vyžaduje stav pacienta. Někdy jsme tam každý den, někdy jednou týdně, někdy i víckrát denně. V potaz je nutno brát i situaci pečujících a jejich potřeb.

Co když vás pacient žádá o eutanazii?

Stojíme na straně důstojného života až do konce, žádným způsobem neposkytujeme eutanazii. Pokud pacient o eutanazii přesto žádá, bereme to jako signál k hledání dalších možností, jak ulevit jeho trápení, jak zlepšit léčbu symptomů, péči a podporu.

Jste u pacienta, když umírá?

Někdy ano, často pomáháme rodině také těsně po smrti jejich blízkého, kdy naše zkušenosti mohou napomoci k tomu, aby vše proběhlo v klidu a všichni se mohli rozloučit tak, jak potřebují.

Je péče domácího hospice dražší než péče v nemocnici?

Není levná, protože je individuální. Pacient má k dispozici nepřetržitou pohotovost sestry a lékaře. Přesto je rozhodně levnější než péče v nemocnici. Náklady na zdravotní péči o jednoho pacienta na jeden den v roce 2022 byly 4 200 Kč. Pacient platí poplatek v maximální výši 500 Kč. O výši poplatku je pacient informován před poskytnutím služeb pracovníky domácího hospice.

Musí mít pacient vždy pečující rodinu? Co osaměle žijící lidé?

V těchto případech můžeme pacienta přijmout do péče s cílem léčby přidružených symptomů onemocnění po tak dlouhou dobu, dokud je pro pacienta péče bez přítomnosti pečující osoby bezpečná. V průběhu této doby v předstihu plánujeme a pacientem domlouváme přesun do zařízení lůžkové péče.

U osaměle žijících lidí tedy není naším cílem umožnit jim zemřít doma, ale být doma co nejdéle, s kontrolovanými symptomy, které jejich pokročilé onemocnění přináší a v předstihu domluvit přemístění do lůžkového zařízení (nejčastěji lůžkový hospic).

Jak připravujete dobrovolníky pro jejich práci?

Dobrovolníci, kteří chtějí pracovat s pacienty, procházejí půlročním výcvikem, absolvují řadu přednášek, stáž v lůžkovém hospici a dva společné víkendy zaměřené na sebezkušenost a praktické dovednosti.

Jaká je nejčastější motivace dobrovolníka pro práci v hospici?

Často je to asi touha darovat čas a síly někde zcela svobodně, jinak než v práci, touha najít nějakou smysluplnou činnost, která pomůže druhým a zároveň přinese obohacení i dobrovolníku samotnému.