O nás

Cesta domů provozuje Domácí hospic na území hl. m. Prahy. Komukoliv z České republiky poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající. Pomáhá pozůstalým v době zármutku. Zároveň se snaží o zvýšení povědomí v oblasti paliativní péče formou vzdělávání odborníků a osvětových kampaní.


Cesta domů je nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní a sociální služby. Své služby hradí převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů. Od našich pacientů vybíráme poplatky v maximální výši 400 Kč za den péče. V případě úhrady zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění vybíráme poplatek 200 Kč/den za poskytování služeb multidisciplinárního týmu úzce souvisejících se zdravotní službou.

Poslání Cesty domů:

  • Cesta domů je nezisková organizace, která prostřednictvím služeb mobilního hospice umožňuje pečování o nevyléčitelně nemocné a umírající v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým.
  • Veřejně prosazuje přijetí vědomí, že umírání je důležitá součást života.
  • Usiluje o takové společenské změny, které by umožnily lidem na konci života dožít tam, kde si to přejí, a s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují. Tomuto úsilí se věnuje stejnou měrou jako přímé péči o vlastní pacienty.
  • Je nezávislá na státu, politických stranách, církvích, privátních subjektech.

Odborné standardy a členství v odborných společnostech

Cesta domů je členem Fóra mobilních hospiců. Primářka Domácího hospice Cesta domů, MUDr. Irena Závadová, je místopředsedkyní výboru České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP a vedoucí subkatedry paliativní medicíny IPVZ (Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví).

Řídíme se Standardy mobilní specializované paliativní péče. Řídíme se také vlastním Etickým kodexem a Chartou práv pacientů.

Naše péče je v souladu s mezinárodními standardy Evropské asociace paliativní péče (EAPC). Tyto standardy jsme přeložili a vydali jako publikaci.

Orgány

Cesta domů vznikla jako občanské sdružení v roce 2001. Od ledna 2015 je podle nového občanského zákoníku zapsaným ústavem.

Vedení Cesty domů z.ú. tvoří zakladatelé, kteří jmenují členy správní rady a spolu s radou bdí nad strategií a vizí Cesty domů tak, jak je stanovuje její Zakládací listina. Správní rada se od počátku věnovala tématům na poli zdravotně-sociální politiky, legislativním a koncepčním otázkám tak, jak jí je předkládali ředitelé. Vzhledem k personální stabilitě (většina členů rady má za sebou více než desetileté působení) disponuje rada cennými zkušenostmi z oblastí, jichž se činnost Cesty domů dotýká. Správní rada se schází zpravidla pětkrát ročně, její členové pracují bez nároku na honorář.

Správní rada jmenuje ředitele, schvaluje rozpočet a účetní závěrku. Ředitel je statutární orgán, v rámci své pravomoci odpovídá za činnost organizace ve smyslu naplnění jejího účelu, obstarává běžné řízení a financování. S radou průběžně konzultuje svá rozhodnutí v zásadních oblastech.

Správní rada vítá podněty a reflexe jak od zaměstnanců a dobrovolníků, tak od pacientů, pečujících, od odborníků i z řad veřejnosti.

Kontakt: spravnirada@cestadomu.cz

Ředitelka

Ruth Šormová

Mgr. Ruth Šormová

Narodila se v roce 1965 v Praze. Vystudovala magisterský obor Speciální pedagogika na Pedagogické fakultě UK v Praze. Od roku 1984 se věnuje práci v sociálních službách a neziskovém sektoru, nejprve v přímé práci s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, později v manažerské roli. V rámci své profesní kariéry se zaměřovala také na rozvoj fundraisingu a PR. Hovoří plynně anglicky. V letech 1990–1992 byla poslankyní FS ČSFR za Občanské fórum, poté založila a vedla středisko Diakonie ČCE Rolnička v Soběslavi a od roku 2010 byla osm let ředitelkou obecně prospěšné společnosti Portimo v Novém Městě na Moravě. Je absolventkou kurzu ELNEC mezinárodního konsorcia sester pracujících s pacienty v konečné fázi života. V roce 2019 jí bylo uděleno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Cestu domů řídí od září 2018. V červnu 2021 byla zvolena členkou představenstva Fóra mobilních hospiců.

Zakladatelé

MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.

MUDr. Ondřej Sláma Ph.D.

onkolog, paliatr, zakladatel Cesty domů

Jeden ze čtyřiceti zakládajících členů Cesty domů, několik let působil jako odborný garant domácího hospice. Hrál zásadní roli při budování profesionálního paliativního týmu CD a byl jedním ze tří základních řešitelů rozvojového projektu OSF, na němž se CD v prvních letech odborně profilovala. Vede ambulanci podpůrné a paliativní onkologie v Masarykově onkologickém ústavu v Brně, je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny. S manželkou Reginou má tři děti, žije v Brně.

Ak. mal. Martina Špinková

Ak. mal. Martina Špinková

malířka, zakladatelka Cesty domů

Spolu s Alžbětou Markovou, Marií Goldmannovou, Petrem Goldmannem a Štěpánem Špinkou založila Cestu domů v roce 2001 a deset let byla její ředitelkou, po celou dobu také pracovala jako dobrovolník při akcích Cesty domů a u pacientů. Do roku 2020 byla šéfredaktorkou Nakladatelství Cesta domů. Od roku 2001 do roku 2016 byla místopředsedkyní správní rady, od roku 2012 do roku 2016 její předsedkyní. Maluje a píše. S manželem Štěpánem má sedm dospělých dětí, žije v Praze.

Alžběta Marková

Alžběta Marková MAS

zdravotní sestra, zakladatelka správní rady

Spolu s Marií Goldmannovou, Martinou Špinkovou, Petrem Goldmannem a Štěpánem Špinkou založila Cestu domů v roce 2001 a do června 2007 byla místopředsedkyní správní rady. V Cestě domů pracovala jako vrchní sestra, má zásadní podíl na vybudování organizace péče domácího hospice, v letech 2006–2008 byla vedoucí domácího hospice. Nyní pracuje v domácím hospici Tabita v Brně. S manželem Ronaldem má tři děti, žije v Brně.

Správní rada

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

MUDr. Zdeněk Kalvach CSc.

internista, geriatr, publicista, předseda správní rady

Člen správní rady od února 2017, od června 2017 její předseda. Po svém zvolení předsedou rady oslovil zaměstnance Cesty domů v osobním dopise. Provází Cestu domů od jejího založení, je spoluautor několika publikací, několik let pravidelně glosoval dění na zdravotně-sociálním poli na webu Umírání.cz. Je pohotovostním lékařem Cesty domů, pracoval i jako lékař v týmu domácího hospice. Přednáší na odborných fórech, na Filosofické fakultě a Evangelické teologické fakultě UK. Je členem Etické komise ČLK, spolupracuje s úřadem Veřejného ochránce práv, byl členem Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a náměstkem ministra pro lidská práva. S manželkou Alenou má tři dospělé děti; provozují společně ordinaci praktického lékaře. Žije v Praze.

Tereza

Tereza Kaucká

fotografka, místopředsedkyně správní rady

Členka správní rady od února 2017, od června její místopředsedkyně. V letech 2003–2007 byla též členkou rady Cesty domů, v níž se věnovala především pestrým agendám na poli zdravotní politiky při etablování Cesty domů. Provází v různých rolích Cestu domů od roku 2002. Byla jedním z prvních dobrovolníků i zaměstnanců, v letech 2003–2011 pracovala v poradně hospice a jako koordinátorka dobrovolníků, v letech 2013–2015 pak jako vedoucí kanceláře. Jako pečující byla také klientkou domácího hospice. S manželem Richardem má čtyři dospělé děti, žije v Praze.

Ing. Jan Žůrek, CSc.

Ing. Jan Žůrek CSc.

ekonom, místopředseda správní rady

Člen správní rady od února 2017, od června její místopředseda. Je dlouholetým sponzorem a příznivcem Cesty domů. Je jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze. Od roku 2010 do roku 2016 byl řídícím partnerem s celkovou odpovědností za činnost KPMG v České republice a členem výkonného řídícího výboru KPMG pro střední a východní Evropu. Má rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím pro nadnárodní i místní firmy. Je členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj a členem Ekonomické rady Pražské diecéze. S manželkou Evou má dva dospělé syny, žije v Praze.

RNDr. Josef Basík

RNDr. Josef Basík

IT pracovník a geograf, člen správní rady

Člen správní rady Cesty domů od roku 2007. V letech 2009–2012 byl jejím předsedou. Provází Cestu domů skoro od počátku, sloužil především jako dobrovolník na akcích. Jako pečující byl také klientem domácího hospice. Josef pracuje ve firmě Software 602 a. s., má na starosti elektronické certifikáty a audiokonference. S manželkou Hanou má tři dospělé děti, žije v Praze.

Mgr. Václava Bratinková

Mgr. Václava Bratinková

speciální pedagožka, členka správní rady

Členka správní rady od roku 2007. Je jednou z prvních dobrovolnic Cesty domů, sloužila jak na akcích, tak u pacientů v rodinách. Jako pečující byla také několikrát klientem domácího hospice. Se svým mužem Pavlem má čtyři dospělé děti, žije v Praze.

Prof. RNDr. Milan Kodíček, CSc.

Prof. RNDr. Milan Kodíček CSc.

vysokoškolský učitel, člen správní rady

Člen správní rady od roku 2007. Byl jedním ze čtyřiceti zakládajících členů Cesty domů, v letech 2001-2007 byl členem revizní komise Cesty domů. Pracuje jako profesor biochemie na VŠCHT, dnes již jen na částečný úvazek. Se svou první ženou Alenou, která zemřela v roce 1997, má dospělou dceru; s manželkou Jitkou má dospívající dceru. Žije v Praze.

Ondřej Krása Ph.D.

filosof, člen správní rady

Člen správní rady od září 2018. V letech 2013–2016 byl též členem rady. V letech 2008–2012 pracoval v Cestě domů jako projektový manažer a později i jako člen vedení se zodpovědností za projekty, fundraising a zavádění IT systémů. V současnosti působí jako vědecký pracovník a projektový manažer na Univerzitě Pardubice (Katedra filosofie, Centrum pro etiku). Odborně se věnuje antické filosofii. S manželkou Evou má dvě malé děti, žije v Praze.

Mgr. Ing. Markéta Pravdová

advokátka a daňová poradkyně, členka správní rady

Členka správní rady od ledna 2020. V minulosti působila jako šéfredaktorka časopisu Daně a právo v praxi, od roku 1999 se věnuje poskytování právního a daňového poradenství zahraničním i tuzemským společnostem. Je jedním ze zakládajících partnerů mezinárodní advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law s.r.o., která Cestě domů poskytuje bezplatné právní a daňové poradenství od roku 2015. Markéta ráda čte, žije v Praze, s manželem Pavlem má 2 děti.