Naše ochrana Vašich údajů

Důvěra je jedním z pilířů organizace Cesta domů – bez důvěry pacientů a jejich rodin v naše služby, bez důvěry dárců a příznivců v naší práci, bez důvěry odborné veřejnosti v kvalitu našich služeb a profesionalitu, bez důvěry mezi jednotlivými kolegy a dobrovolníky napříč Cestou domů bychom zkrátka nemohli existovat.


Proto je pro nás důležité, abyste dostali jasné a srozumitelné informace o tom, jak s Vašimi osobními údaji zacházíme, jak a z jakého důvodu je využíváme a také jakým způsobem dbáme na jejich ochranu.

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje, které nám umožňují kvalitně poskytovat naše služby klientům, pacientům, jejich rodinám a dalším pečujícím. Osobní údaje také shromažďujeme za účelem získávání finančních zdrojů a péče o ně. Při zpracovávání a uchovávání Vašich osobních údajů se zejména zavazujeme, že:

 • s Vašimi osobními údaji budeme zacházet s respektem a diskrétně
 • zajistíme jejich bezpečné uchování
 • Vaše osobní údaje nebudeme nikdy sdílet se třetími osobami, s výjimkou zdravotnických pracovníků a dalších organizací zapojených do poskytování péče
 • zaměstnanci i dobrovolníci jsou poučeni, jak s osobními údaji bezpečně a diskrétně zacházet a jsou vázáni mlčenlivostí; každý zaměstnanec je navíc seznámen s obsahem interní směrnice o ochraně osobních údajů a Etickým kodexem multidisciplinárního týmu
 • budete mít jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč a za jakým účelem je využíváme
 • Vaše osobní údaje nikdy nikomu nepředáme ke komerčnímu využití

Pokud jste dárcem Cesty domů nebo jen návštěvníkem našich webových stránek, chceme, aby zásady ochrany osobních údajů byly pro Vás formulovány jasně a srozumitelně. Velmi si ceníme pomoci všech našich příznivců a vždy klademe důraz na individuální přístup. Jestli se chcete dozvědět více o tom, jak využíváme a chráníme osobní údaje pro fundraisingové účely, neváhejte nás kontaktovat na dary@cestadomu.cz.

Pro klienty služeb domácího hospice, poradny, odlehčovacích služeb, půjčovny pomůcek, ambulance paliativní a podpůrné péče nebo podpůrného týmu máme vytvořené samostatné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají nakládání s údaji o zdravotním stavu. Informace, které nám předáte na základě čerpání některých našich služeb, nebudeme sdílet s našimi kolegy z fundraisingu a PR oddělení, pokud nám k tomu neudělíte výslovný souhlas. Jestliže využíváte naše služby a chtěli byste dostávat pravidelné informace o činnosti Cesty domů (včetně našeho nakladatelství, vzdělávacího centra, knihovny nebo dobročinných obchodů) či o možnosti, jak nás můžete podpořit, přihlaste se k odběru našeho newsletteru Kaleidoskop nebo Cesta ke vzdělávání (v něm najdete nabídku vzdělávacích akcí pořádaných Cestou domů).

Pro registrované čtenáře Knihovny Cesty domů je vytvořená zvláštní směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů, která je součástí knihovního řádu Knihovny Cesty domů.

Fotografie zaměstnanců, které jsou umístěny na webové stránce Lidé, jsou pořizovány se souhlasem zaměstnanců. Všechny ilustrační fotografie na webech Cesty domů jsou pořízené se souhlasem. V případě dokumentačních fotografií z akcí pořádaných Cestou domů nežádáme o souhlas jednotlivých účastníků. Pokud byste však chtěli požádat o stažení fotografie, na které jste zachyceni, napište nám prosím na redakce@cestadomu.cz.

Základní pojmy

 • Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4, IČO: 265 28 843, zapsané v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“ nebo „CD“).

 • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.

 • Subjektem údajů je ten, o jehož údaje se jedná.

 • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s nimi činěná tedy včetně jejich zobrazení, uložení, v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

O poskytnutí Vašich osobních údajů můžete být požádáni při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Cestou domů. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

 • při vyjádření zájmu o využívání služeb Cesty domů (poradna, internetová poradna, domácí hospic, odlehčovací služby, ambulance paliativní a podpůrné péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, veřejná knihovna, vzdělávání)
 • při zasílání darů na podporu činnosti Cesty domů
 • při vyjádření zájmu o práci v Cestě domů
 • při vyjádření zájmu o dobrovolnickou práci v Cestě domů
 • při vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách Cesty domů
 • při vyjádření zájmu o účast na dobročinné aukci Cesty domů či jiné akci pro veřejnost vyžadující registraci
 • při vyjádření zájmu o informace o činnostech Cesty domů (přihlášení k odběru elektronickému měsíčníku Kaleidoskop)

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Cesta domů provádí zpracování osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/67. Nejčastěji se jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení
 • kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefon
 • bankovní údaje: číslo účtu, kód banky, v případě darování online platební kartou, pak číslo kreditní nebo debetní karty
 • další údaje, které vyplývají z plnění smlouvy a jsou nezbytné pro poskytování služeb

Kromě výše vyjmenovaných osobních údajů Cesta domů zaznamenává a uchovává tzv. behavioriální údaje týkající se dárců a příznivců (účast na akcích Cesty domů, otevírání e-mailů zasílaných Cestě domů, monitoring plateb a jiné online a offline aktivity). Všechny tyto údaje můžeme dále propojovat se zveřejněnými osobními údaji uvedenými ve veřejně přístupných zdrojích (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.). Stejně jako každý správce webových stránek jsme schopni rozpoznat Vaši IP adresu a jaký internetový prohlížeč používáte při prohlížení obsahu našich webových stránek.

Cesta domů o Vás nebude shromažďovat osobní údaje zvláštní kategorie (dříve též citlivé údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu (vyjma klientů, pacientů domácího hospice a odlehčovacích služeb) či o sexuální orientaci.

K čemu Vaše osobní údaje využíváme?

Veškeré informace od Vás využíváme ke zjištění Vašich konkrétních potřeb, abychom Vám mohli nabídnout a poskytnout co nejkvalitnější služby.

Vaše osobní údaje využíváme následujícím způsobem:

 • abychom Vám mohli poskytnout služby, o které nás žádáte, informovat Vás o nich i o našich dalších činnostech
 • abychom mohli dostát smluvním závazkům
 • abychom mohli plnit povinnosti vyplývající ze zákona (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.)
 • abychom mohli zpracovat Vaše dary a platby
 • pro propagaci našich benefičních akcí a aktivit zaměřených na získávání finančních prostředků
 • abychom mohli realizovat prodej v našich internetových obchodech
 • abyste se mohli registrovat na naše vzdělávací a benefiční akce
 • záznamy o IP adresách používáme za účelem monitorování využití a návštěvnosti našich webových stránek a k jejich optimalizaci
 • za účelem analýzy kvality našich služeb
 • za účelem statistik a průběžného vyhodnocování našich činností

Jak Vaše osobní údaje uchováváme?

 • na originálních písemnostech (např. žádost o péči, účetní doklady apod.); tyto písemnosti jsou uchovávány v uzamčených skříních, kam je zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky
 • v počítačových databázích, kde jsou přístupy k datům chráněny systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých pracovníků; data jsou chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií

Jak nám slouží informace o tom, jak využíváte naše webové stránky?

Webovými stránkami Cesty domů je myšlen jakýkoliv obsah, který je dostupný na doménách ve vlastnictví Cesty domů (Cesta domů, Umíraní.cz, Mojesmrt.cz, Kalendář Cesty domů, Elearning Cesty domů, Vzpomínky).

Webové stránky Cesty domů mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Cesty domů, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob. Cookies můžete zablokovat v nastavení Vašeho internetového prohlížeče.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics a Smartlook, které automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

Naše stránky obsahují také cookies, které jsou nezbytné k jejich fungování. Cesta domů neshromažďuje prostřednictvím funkčních cookies žádné osobní údaje.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Naší jednoznačnou prioritou je zajistit bezpečné uchování Vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu nebo odhalení, přijali jsme dostatečná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů. Naši zaměstnanci jsou vázáni povinností mlčenlivosti. Přístup zaměstnanců k osobním údajům je omezen pouze na údaje relevantní pro jejich práci.

Naše databázové a účetní systémy jsou umístěny na zabezpečených serverech, všechny písemnosti uchováváme v uzamykatelných skříních a celý prostor je chráněn a monitorován Pultem centrální ochrany.

Pro online darování pomocí platební karty nebo zrychleného bankovního převodu používáme Systém GoPay, který je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o zabezpečení systému GoPay lze nalézt na jejich webových stránkách.

Vaše osobní údaje nezpřístupníme třetí straně, s výjimkou osob, které s Cestou domů úzce spolupracují na základě živnostenského oprávnění, nebo se může jednat o případné externí IT správce / HW servisní techniky.

Pro zpracování Vašich osobních údajů Cesta domů může využívat online služeb např. společnosti Google LLC, Microsoft Corporation, Apple Inc., Facebook Inc., Twitter Inc. nebo e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (známá pod značkou MailChimp). Tyto společnosti se nacházejí ve Spojených státech amerických a jsou zapsány v tzv. štítu EU-USA na ochranu soukromí. Evropská komise vydala rozhodnutí o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu, a to v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, tudíž takové předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.).

Jaká jsou Vaše práva?

Každý dárce, klient nebo pacient má právo přístupu k osobním údajům, které o něm Cesta domů uchovává. Má také právo na opravu a výmaz (pokud to není v rozporu se zákonem), právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Cesta domů na žádost vystaví kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na přístup
Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
Právo na opravu
Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
Právo na přenositelnost údajů
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom Vám poskytli seznam darů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
Právo na výmaz
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel. Musí to však být vyvážené s ohledem na jiné faktory a naše zákonné povinnosti
Právo na omezení zpracování
Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom Vám například přestali zasílat pozvánky na naše akce nebo informace o naší činnosti. Jestliže nebudeme mít pro zpracování přesvědčivý oprávněný důvod, nebudeme osobní údaje pro daný účel dále zpracovávat.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď osobně anebo písemně zasláním na adresu Cesta domů, Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4.
Na Váš požadavek budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od vznesení Vašeho požadavku.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Další informace o Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho postupech pro podávání stížností naleznete na jeho webových stránkách.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování ochrany Vašich osobních údajů nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 25. 5. 2018.