Financování


Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

Hospodaření Cesty domů v roce 2022

Výnosy
Od zdravotních pojišťoven 11,3 mil. Kč
Prodej služeb a zboží 12,2 mil. Kč
Dary individuálních a firemních dárců 36,5 mil. Kč
Dotace z veřejných rozpočtů 16,6 mil. Kč
Ostatní výnosy 5,9 mil. Kč
Celkem 82,5 mil. Kč
Náklady
Materiál 7,2 mil. Kč
Služby 10 mil. Kč
Mzdové náklady 61,3 mil. Kč
Ostatní náklady 4 mil. Kč
Celkem 82,5 mil. Kč

Audit a plnou verzi výroční zprávy včetně účetní závěrky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Úhrady zdravotních pojišťoven

Zdravotní služby poskytované Domácím hospicem v autorské odbornosti 926 (domácí paliativní péče) jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cesta domů má uzavřenou smlouvu o poskytování hrazených zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Úhrada je realizována formou tzv. ošetřovacího dne, ve kterém je služba pacientovi poskytnuta. V současnosti jsou v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2024 kategorie dvou ošetřovacích dnů, které odrážejí klinickou nestabilitu a tudíž náročnost péče o pacienta. V roce 2024 se úhrada za ošetřovací den pohybuje mezi 1 760 a 2 370 Kč, v případě prvního ošetřovacího dne při zavedení péče se tato částka navyšuje o 1 110 Kč.

Významnou roli v úhradě péče od zdravotní pojišťovny má skutečnost, zda pacient aktuálně čerpá zdravotní služby od jiného poskytovatele – v tom případě se úhrada od zdravotní pojišťovny snižuje o částku nárokovanou jiným poskytovatelem vykázaných služeb (např. domácí zdravotní péče, vyšetření specializovaným pracovištěm, apod.).

Skutečné náklady na zdravotní služby pro jednoho pacienta za jeden ošetřovací den se v Cestě domů pohybují okolo 4 200 Kč. Další náklady vznikají na služby multiprofesního týmu úzce související se zdravotní službou, jako je terénní sociální práce, psychoterapeutická nebo psychologická podpora, dovoz a odvoz pomůcek a další.

Rozdíl mezi skutečnými náklady na zdravotní služby i další péči Cesty domů a úhradou zdravotní pojišťovny v součtu s příspěvkem hospicových pacientů pokrýváme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací. Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se tak toto přání plní díky finanční podpoře dárců a institucí. Děkujeme!

Zdravotní služby poskytované naší Ambulancí paliativní a podpůrné péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Smlouvy s pojišťovnami máme na lékařské výkony v autorské odbornosti 720 (paliativní medicína) a na několik mezioborových výkonů. Bohužel v tuto chvíli není možnost nasmlouvat relevantní výkony pro činnost zdravotních sester, jelikož v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2024 takové nejsou obsažené.

Z tohoto důvodu jsou skutečné náklady na služby Ambulance mnohem vyšší, než jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. Děkujeme proto za finanční podporu dárcům a institucím.


Přehled účtů

Cesta domů má několik účtů, které je možné použít. Za každý váš dar, zaslaný na kterýkoli účet, děkujeme a vážíme si jej. Pomáhá nám tu být a pomáhat.

Hlavní účet
2800193970/2010 u Fio banky – bez poplatků
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: CZ8020100000002800193970
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Další účty
Původní a stále funkční účet: 116936353/0300, ČSOB, Kamenická 26, Praha 7 – s poplatky
Sbírkový účet: 196750216/0300, Poštovní spořitelna, Radlická 333/150, Praha 5 – s poplatky

Vlastníkem všech účtů je Cesta domů, z.ú., všechny fungují a finance na ně poukázané se Cestě domů dostanou.


Veřejné sbírky

  • Od 25. 11. 2014 na dobu neurčitou běží veřejná sbírka na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

  • Od 5. 12. 2014 do 30. 6. 2015 běžela veřejná sbírka na obnovu vozového parku multidisciplinárního týmu Domácího hospice Cesty domů.

Dokumenty související s konáním veřejné sbírky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.