Financování


Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

Hospodaření Cesty domů v roce 2023

Výnosy
Od zdravotních pojišťoven 14,2 mil. Kč
Prodej služeb a zboží 17 mil. Kč
Dary individuálních a firemních dárců 37,9 mil. Kč
Dotace z veřejných rozpočtů 17,2 mil. Kč
Ostatní výnosy 1,5 mil. Kč
Celkem 87,8 mil. Kč
Náklady
Materiál 6,1 mil. Kč
Služby 10,1 mil. Kč
Mzdové náklady 64,3 mil. Kč
Ostatní náklady 7,3 mil. Kč
Celkem 87,8 mil. Kč

Audit a plnou verzi výroční zprávy včetně účetní závěrky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Úhrady zdravotních pojišťoven

Zdravotní služby poskytované Domácím hospicem v autorské odbornosti 926 (domácí paliativní péče) jsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Cesta domů má uzavřenou smlouvu o poskytování hrazených zdravotních služeb se všemi zdravotními pojišťovnami v ČR.

Úhrada je realizována formou tzv. ošetřovacího dne, ve kterém je služba pacientovi poskytnuta. V současnosti jsou v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2024 kategorie dvou ošetřovacích dnů, které odrážejí klinickou nestabilitu a tudíž náročnost péče o pacienta. V roce 2024 se úhrada za ošetřovací den pohybuje mezi 1 760 a 2 370 Kč, v případě prvního ošetřovacího dne při zavedení péče se tato částka navyšuje o 1 110 Kč.

Významnou roli v úhradě péče od zdravotní pojišťovny má skutečnost, zda pacient aktuálně čerpá zdravotní služby od jiného poskytovatele – v tom případě se úhrada od zdravotní pojišťovny snižuje o částku nárokovanou jiným poskytovatelem vykázaných služeb (např. domácí zdravotní péče, vyšetření specializovaným pracovištěm, apod.).

Skutečné náklady na zdravotní služby pro jednoho pacienta za jeden ošetřovací den se v Cestě domů pohybují okolo 4 200 Kč. Další náklady vznikají na služby multiprofesního týmu úzce související se zdravotní službou, jako je terénní sociální práce, psychoterapeutická nebo psychologická podpora, dovoz a odvoz pomůcek a další.

Rozdíl mezi skutečnými náklady na zdravotní služby i další péči Cesty domů a úhradou zdravotní pojišťovny v součtu s příspěvkem hospicových pacientů pokrýváme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací. Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se tak toto přání plní díky finanční podpoře dárců a institucí. Děkujeme!

Zdravotní služby poskytované naší Ambulancí paliativní a podpůrné péče jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Smlouvy s pojišťovnami máme na lékařské výkony v autorské odbornosti 720 (paliativní medicína) a na několik mezioborových výkonů. Bohužel v tuto chvíli není možnost nasmlouvat relevantní výkony pro činnost zdravotních sester, jelikož v Seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 2024 takové nejsou obsažené.

Z tohoto důvodu jsou skutečné náklady na služby Ambulance mnohem vyšší, než jsou úhrady od zdravotních pojišťoven. Děkujeme proto za finanční podporu dárcům a institucím.


Přehled účtů

Cesta domů má několik účtů, které je možné použít. Za každý váš dar, zaslaný na kterýkoli účet, děkujeme a vážíme si jej. Pomáhá nám tu být a pomáhat.

Hlavní účet
2800193970/2010 u Fio banky – bez poplatků
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: CZ8020100000002800193970
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Další účty
Původní a stále funkční účet: 116936353/0300, ČSOB, Kamenická 26, Praha 7 – s poplatky
Sbírkový účet: 196750216/0300, Poštovní spořitelna, Radlická 333/150, Praha 5 – s poplatky

Vlastníkem všech účtů je Cesta domů, z.ú., všechny fungují a finance na ně poukázané se Cestě domů dostanou.


Veřejné sbírky

  • Od 25. 11. 2014 na dobu neurčitou běží veřejná sbírka na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

  • Od 5. 12. 2014 do 30. 6. 2015 běžela veřejná sbírka na obnovu vozového parku multidisciplinárního týmu Domácího hospice Cesty domů.

Dokumenty související s konáním veřejné sbírky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.