Financování


Rozpočet Cesty domů je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí.

Hospodaření Cesty domů v roce 2022

Výnosy
Od zdravotních pojišťoven 11,3 mil. Kč
Prodej služeb a zboží 12,2 mil. Kč
Dary individuálních a firemních dárců 36,5 mil. Kč
Dotace z veřejných rozpočtů 16,6 mil. Kč
Ostatní výnosy 5,9 mil. Kč
Celkem 82,5 mil. Kč
Náklady
Materiál 7,2 mil. Kč
Služby 10 mil. Kč
Mzdové náklady 61,3 mil. Kč
Ostatní náklady 4 mil. Kč
Celkem 82,5 mil. Kč

Audit a plnou verzi výroční zprávy včetně účetní závěrky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.


Úhrady zdravotních pojišťoven

Mobilní specializovaná paliativní péče je na seznamu úkonů proplácených zdravotními pojišťovnami nasmlouvaným poskytovatelům od roku 2018. Úhrada je nastavena v odbornosti 926 – domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne. Ošetřovací den má v tabulce úhrad stanoveny dvě hodnoty, určené počtem bodů, a to podle náročnosti symptomů a péče o pacienta. Nižší má hodnotu 1341 bodů, vyšší 1722 body. Každý rok je nově stanovena hodnota jednoho bodu v korunách, kterou se pak počet bodů násobí a výsledkem je úhrada zdravotní pojišťovny. Pro rok 2023 má jeden bod hodnotu 1,23 Kč u VZP a 1,18 Kč u ostatních svazových pojišťoven. To znamená, že VZP uhradí Cestě domů za ošetřovací den o jednoho pacienta 1649,43 Kč, resp. 2118,06 Kč (ostatní pojišťovny 1582,38 Kč, resp. 2031,96 Kč / ošetřovací den). Pacienti mohou být přeřazeni z jednoho „tarifu“ do druhého, i zpět, v závislosti na jejich zdravotním stavu. Většina hospicových pacientů obvykle spadá do „vyššího tarifu“. V případě dospělých pacientů pojišťovna uhradí v součtu až 30 ošetřovacích dní, v případě dětí až 180 dní.

O tom, zda bude pacient tzv. zařazen do úhrady, rozhoduje lékař na základě indikačních kritérií. O zařazení do úhrady rozhoduje také s ohledem na další zdravotní péči, pokud ji pacient čerpá ještě od jiných poskytovatelů. Pokud je totiž pacient do úhrady formou ošetřovacího dne zařazen, na vrub Cesty domů jsou v tu chvíli účtovány veškeré náklady na zdravotní péči o tohoto pacienta, bez ohledu na jejich poskytovatele (může to být např. domácí zdravotní péče, tzv. home care). Vždy tedy rozhoduje zdravotní stav pacienta i koordinace další péče.

Skutečné náklady na zdravotnické služby pro jednoho pacienta za jeden ošetřovací den se v Cestě domů pohybují okolo 4 200 Kč. Další náklady vznikají na služby multiprofesního týmu úzce související se zdravotní službou, jako je terénní sociální práce, psychoterapeutická nebo psychologická podpora, dovoz a odvoz pomůcek a další.

Pojišťovna, pokud je pacient v úhradě, tedy podle výše popsaného vzorce uhradí Cestě domů částku mezi 1582,38 Kč a 2 118,06 Kč za jeden ošetřovací den. Samotný pacient*ka přispívá Cestě domů za den péče 500 Kč (pro občany MČ Praha 6, 7 a 10 je tato částka nižší díky příspěvku MČ), maximálně však 10 000 Kč / měsíc.

Od ledna 2024 budou zdravotní pojišťovny hradit mobilním hospicům dva nové výkony: zavedení a ukončení domácí paliativní péče. 

Praxe ukazuje, že první dny domácí paliativní péče jsou časově i personálně nejnáročnější. Zároveň jsou nejdůležitější pro nastavení léčby symptomů, navázání vztahu s nemocným a jeho rodinou. I v závěru života je pak čas strávený lékařem i sestrou s pacientem nad denním průměrem péče. Jedná se o dobu, která přispívá k prevenci hospitalizace a patologického truchlení pozůstalých. 

Dva nově zaváděné výkony, které bude možné vykazovat ve spojení se zahájením a ukončením péče o pacienta v odbornosti 926, tak reflektují finanční a personální náročnost začátku a konce péče o pacienta v domácím prostředí. Více informací o nových výkonech najdete na webu organizace Fórum mobilních hospiců, jejíž je Cesta domů členem. Děkujeme všem, kdo se na vyjednávání podíleli!

Rozdíl mezi skutečnými náklady na zdravotní služby i další péči Cesty domů a úhradou zdravotní pojišťovny v součtu s příspěvkem hospicových pacientů pokrýváme z darů od individuálních a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních organizací. Lidem, kteří chtějí zemřít doma, se tak toto přání plní díky finanční podpoře dárců a institucí. Děkujeme!


Přehled účtů

Cesta domů má několik účtů, které je možné použít. Za každý váš dar, zaslaný na kterýkoli účet, děkujeme a vážíme si jej. Pomáhá nám tu být a pomáhat.

Hlavní účet
2800193970/2010 u Fio banky – bez poplatků
Adresa banky: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
IBAN: CZ8020100000002800193970
SWIFT kód: FIOBCZPPXXX

Další účty
Původní a stále funkční účet: 116936353/0300, ČSOB, Kamenická 26, Praha 7 – s poplatky
Sbírkový účet: 196750216/0300, Poštovní spořitelna, Radlická 333/150, Praha 5 – s poplatky

Vlastníkem všech účtů je Cesta domů, z.ú., všechny fungují a finance na ně poukázané se Cestě domů dostanou.


Veřejné sbírky

  • Od 25. 11. 2014 na dobu neurčitou běží veřejná sbírka na získání prostředků na poskytování mobilní paliativní péče nad rozsah péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně vzdělávání a výzkumu v paliativní péči v rámci komplexního paliativního centra v Praze.

  • Od 5. 12. 2014 do 30. 6. 2015 běžela veřejná sbírka na obnovu vozového parku multidisciplinárního týmu Domácího hospice Cesty domů.

Dokumenty související s konáním veřejné sbírky najdete ke stažení v sekci Dokumenty.