Projekty


V současné době realizujeme tyto projekty:

Zvýšení dostupnosti paliativní péče v Praze

Období realizace: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2026
Registrační číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_014/0000504
Zodpovědná osoba: Bc. Alena Hábltová, alena.habltova@cestadomu.cz
Spolufinancováno Evropskou unií

Projekt si klade za cíl zlepšit situaci nevyléčitelně nemocných osob a jejich blízkých, kteří se o ně v roli neformálních pečujících chtějí postarat v jejich přirozeném, domácím prostředí. Hledáme nové cesty, jak poskytnout tuto péči všem, kdo ji potřebují.

V rámci projektu tak budeme realizovat aktivity na podporu činnosti ambulance paliativní a podpůrné péče, podpůrných služeb a také na podporu poradenské a asistentské činnost při výběru vhodné kompenzační pomůcky. Součástí projektu jsou aktivity zaměřené na spolupráci s ostatními zdravotnickými zařízeními, které též pracují s nevyléčitelně nemocnými pacienty či pacienty v terminálním stadiu onemocnění. Projekt nezapomíná ani na potřeby profesionálů, kteří pečují o nemocné a jejich blízké. Jednou z aktivit je poskytování supervize, která je nezbytným nástrojem pro předcházení syndromu vyhoření, jenž při práci s lidmi čelící konci života hrozí.


Již realizované projekty:

Je smrt školou povinná? – téma závěru života v českých školách

Období realizace: 1. 4. 2022 – 31. 3. 2024
Registrační číslo projektu: 62500-2021-005-0116
Zodpovědná osoba: Mgr. Věra Ondřichová, vera.ondrichova@cestadomu.cz
Donor: Active Citizens Fund

Projekt se snaží přispět ke zlepšení otevřené komunikace ohledně konce života, smrti a truchlení. Výzkum (STEM/MARK, 2021) jasně ukázal, že pokud se má v budoucnu situace v ČR zlepšit, je potřeba začít o konci života otevřeně mluvit především s dětmi, proto chceme podporovat pedagogy v tom, aby dokázali děti tímto tématem bezpečně provést.

Proto chceme pracovat s pedagogy a řediteli škol, abychom posílili jejich kompetence. Nejprve vybudujeme tým školitelů složených z našich zaměstnanců a dobrovolníků. Tento tým připraví a následně povede workshopy pro učitele na téma, jak s dětmi mluvit o smrti a jak je tématem bezpečně ve výuce provést. Workshopy nabídneme pedagogům nejprve prezenčně, posléze též formou webinářů, abychom jejich dopad rozšířili na celou ČR. Připravíme také sekci na webu Cesty domů, která bude školám sloužit jako informační a podpůrný zdroj. V závěrečné fázi projektu připravíme praktický seminář pro ředitele ZŠ na téma, jak se metodicky připravit na řešení krizové situace (úmrtí ve škole).

Učitelé, kteří využijí naši vzdělávací nabídku, budou schopni lépe a přirozeně zařadit téma konečnosti lidského života do výuky, a posílit tak u žáků vnímání smrti jako přirozené součásti lidského života. Posílí také jejich občanské kompetence a jejich vnímání práva vést kvalitní a důstojný život až do konce.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Name of project: Death Education in Czech Elementary Schools

The aim of the project is to build a team of lecturers who will prepare a series of educational activities and informative documents to help teachers in introducing the topic naturally into Czech schooling. Teachers who will profit from our workshops and the web-site with supportive materials will see death as a natural part of life. Instead of being scared of it, they can help pupils to focus on restoring the value of living.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

Active Citizens Fund

Nebojme se zbytečně

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011266

V rámci projektu financovaného z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu došlo k rozšíření služeb multidisciplinárního týmu o nové nástroje, a to o tzv. lůžka na půl cesty. Dále byla rozšířena služba ambulance paliativní a podpůrné péče o návštěvní službu lékaře v doprovodu psychosociálního pracovníka, který přináší do rodiny potřebné informace a psychosociální podporu. V rámci projektu vznikly nové edukační materiály určené pečujícím. V neposlední řadě projekt poskytl podporu ošetřujícímu personálu, a to formou supervizí a účasti na vybraných tuzemských i zahraničních vzdělávacích akcích.


Koordinace multidisciplinární péče domácího hospice Cesta domů

Období realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008177

Ke konci června 2021 po třech letech skončil projekt s názvem Koordinace multidisciplinární péče domácího hospice Cesta domů. Projekt byl financován z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jeho cíli bylo nastavení systému akutního příjmu do 24 hodin a plánu podpory pro osaměle žijící, odborné vzdělávání ošetřujícího personálu formou účasti na odborných konferencích a seminářích, stáží a supervizí, a rozšíření knihovního fondu o odborné publikace a půjčovny pomůcek o potřebné pomůcky.


Cesta domů – centrum excelence

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 10. 2021

Centrum excelence vnímáme jako špičkové pracoviště poskytující vysoce kvalitní služby, pracující na svém rozvoji a aktivně se angažující v tématu, ať už ve společenské diskusi či ve vzdělávání ostatních odborníků, ale i široké veřejnosti. V rámci projektu podpořeného nadačním fondem Abakus, nástupcem Nadačního fondu Avast, jsme ve výzvě Spolu až do konce pokračovali v rozvoji Cesty domů jako centra excelence. Díky projektu došlo k rozšíření a ucelení nabídky služeb paliativní péče, bylo vybudováno vzdělávací centrum, které nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit pro laickou i odbornou veřejnost. Díky projektu jsme měli mj. možnost realizovat reprezentativní výzkumné šetření Je smrt školou povinná?.


Veřejná poradna pro pozůstalé

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu byla dlouhodobá podpora pozůstalých z řad veřejnosti. Dříve byla péče o pozůstalé poskytována pouze jako součást multidisciplinární péče pro klienty domácího hospice. S pomocí podpory Nadace Jistota jsme začali poskytovat poradenství pro pozůstalé i zájemcům z řad široké veřejnosti formou návazné podpory a péče. Dalším cílem bylo vzdělávání a podpora odborné veřejnosti v tématu truchlení. A to formou podpůrných a případových skupin pro formální pečující a formou workshopů pro odbornou veřejnost.


Stabilizace sesterského týmu a vytvoření stipendijního programu pro budoucí sesterské paliativní týmy

Období realizace: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Díky dlouhodobému partnerství s Nadací Jistota jsme v průběhu realizace projektu pracovali na stabilizaci sesterského týmu. I my, stejně jako jiná zdravotnická zařízení v ČR, se potýkáme s nedostatkem zdravotních sester. Projekt nám dal prostor na provedení analýzy fungování sesterského týmu. Vzešlá a implementovaná doporučení na systémové změny v nastavení rolí v sesterském týmu ve svém důsledku posilují stabilitu sesterského týmu.


Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty

Období realizace: 1. 7. 2019 – 30. 11. 2020

Cílem projektu podpořeného ze sbírky Pomozte dětem bylo rozšíření poskytování mobilní specializované paliativní péče pro dětské pacienty na území Hl. města Prahy a ve Středočeském kraji. Do projektu jsme vstoupili s kapacitou 2 dětských pacientů v jeden okamžik. V rámci tohoto projektu jsme rozšířili kapacity na 4 dětské pacienty v péči v jednom okamžiku, a to jak na území Hl. města Prahy, tak ve Středočeském kraji. Za tímto účelem byl nastaven systém referování dětí z nemocnic a byla rozvíjena spolupráce s dalšími aktéry péče ke zvýšení povědomí o službách našeho hospice směrem k dětským pacientům a jejich rodinám.


Profesionalizace Cesty domů

Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Během dva roky trvajícího projektu financovaného z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu proběhla řada odborných seminářů a workshopů, které posílily kompetence vedoucích pracovníků Cesty domů v oblasti finančního řízení, řízení lidských zdrojů a managerského vedení.
Vznikl nový strategický plán organizace, reflektující výstupy a doporučení proběhlého procesního auditu, a také dlouhodobý fundraisingový plán. Proběhla inspekce sociálních služeb s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.


Dříve vyslovené přání

Projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Právnímu institutu dříve vysloveného přání jsme se v Cestě domů věnovali dva roky:

  • Uspořádali jsme sérii kurzů pro veřejnost, kde se zájemci dozvěděli, jak dříve vyslovené přání správně sepsat. Kurzy se konaly v průběhu dvou let ve většině krajů České republiky.
  • Pro lékaře jsme uspořádali kurzy v Českých Budějovicích a v Brně.
  • 13. října 2016 se uskutečnila odborná konference pro sociální pracovníky a zdravotníky v Praze. Účastníci dostali informace o právním institutu dříve vysloveného přání z pohledu práva, etiky a lékařské praxe.

Dotazy, které se týkají dříve vysloveného přání, je také možné konzultovat skrze internetovou poradnu.


Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu

Projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím grantu Ministerstva zdravotnictví.

Od prosince 2013 do března 2016 jsme díky podpoře z Programu česko-švýcarské spolupráce a Ministerstva zdravotnictví realizovali projekt Víc hlav víc ví.
V projektu jsme se zaměřili na cesty rozvoje organizace a služeb, které jsou pro Cestu domů v jejím běžném chodu obtížně dosažitelné, avšak pro dlouhodobou udržitelnost jejích činností nezbytné.

Období realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2016

Cíl

Cílem projektu bylo zvýšení odborné úrovně zaměstnanců prostřednictvím mezinárodní spolupráce, rozšíření povědomí o možnostech důstojného konce života (působení na širokou i odbornou veřejnost - osvětová kampaň, průzkum veřejného mínění) a rozšíření ekonomického a fundraisingového zázemí organizace (nové cesty financování). Všechny uvedené cíle mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb Cesty domů i na celkové zlepšení péče o umírající v ČR.

 Mezinárodní spolupráce

Cesta domů byla od počátku silně ovlivněna příkladem mobilního hospice Caritas působícího ve Vídni. Ačkoli se s tímto zařízením snažíme udržovat intenzivní styky, chtěli jsme své mezinárodní ukotvení prohloubit a obohatit náš přístup o cenné mezinárodní zkušenosti. V rámci projektu se tak uskutečnily 2 výměnné pobyty mezi zaměstnanci Cesty domů a švýcarským partnerem projektu (Hospice Ticino) a 2 mezinárodní setkání hospiců z 5 zemí (kromě Cesty domů vídeňský Caritas Hospiz, švýcarský Hospice Ticino, gruzínský Coalition Homecare in Georgia a rumunský Christian Foundation Diakonia) – první setkání se uskutečnilo ve Vídni v červnu 2014, druhé u příležitosti Kongresu evropské asociace paliativní péče v Kodani (v květnu 2015).

Působení na veřejnosti

Kvalita péče o umírající je zásadně ovlivněna postojem veřejnosti k otázkám spjatým s koncem života. Tato skutečnost se projevuje jak v legislativním rámci, v němž se paliativní péče pohybuje, tak v konkrétních rozhodnutích, které umírající, jejich blízcí i pečující profesionálové uskutečňují. V rámci projektu jsme realizovali kampaň zaměřenou na změnu postoje veřejnosti k umírání. Jedním z klíčových témat, s nimiž se opakovaně potkáváme (výzkumy veřejného mínění, zkušenosti z přímé péče atd.), je malé povědomí o konkrétních podobách konce života a možnostech jeho smysluplného prožití. V rámci kampaně bychom proto chtěli akcentovat právě téma smysluplnosti závěru života. Součástí kampaně byl výzkum veřejného mínění, 2D animovaný videospot Nejste v tom sami, informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé a tištěné informační materiály umístěné do veřejného prostoru (citylighty, reklama v MHD, kinoreklama).

Nové cesty financování

Kvůli absenci úhrad za mobilní paliativní péči ze strany zdravotních pojišťoven v ČR jsou klíčovým prvkem finanční stability Cesty domů dárci. Ačkoli jsou dárci velmi výrazným zdrojem příjmů Cesty domů (cca 60 % celkových příjmů), zavádění nových způsobů hledání dárců je poměrně náročné (organizační, finanční a personální obtíže). V rámci projektu jsme se zaměřili na firemní dárcovství a online fundraising, ve kterých spatřujeme dosud nedostatečně využitý potenciál růstu příjmů Cesty domů. Díky tomuto projektu jsme mimo jiné spustili novou verzi online fundraisingového nástroje Podpořte jeden den v Cestě domů.

Aktuality z realizace projektu


Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života

Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.czwww.eeagrants.cz

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tématu důstojného konce života, paliativní péče, právech umírajících, a přispět tak k detabuizaci tohoto tématu a k lepší dostupnosti informací o paliativní péči. Cíle projektu bylo dosaženo dalším vzděláváním lékařů a zdravotnického personálu v dané problematice, vydáním a distribucí nových informačních materiálů, sdílením zkušeností se zakládáním a provozováním mobilního hospice, rozšířením služeb bezplatné Poradny, podporou nových iniciativ v regionech a zapojováním představitelů místních samospráv do diskuse.

Od 1. září 2014 máme rozšířenou otevírací dobu Poradny, a to díky podpoře z Programu Fond pro NNO.


Dejme (že)nám šanci

V roce 2015 a 2016 provoz dětského centra Cestička podpořila Nadace Open Society Fund v rámci programu Rovných příležitostí Dejme (že)nám šanci.

In 2015 and 2016 the Children center Cestička was supported by The Foundation OSF through the program Equal opportunities – Lets give women a chance.