Projekty


V současné době realizujeme několik projektů:

Nebojme se zbytečně

Období realizace: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2022
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011266

V rámci projektu financovaného z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu dojte k rozšíření služeb multidisciplinárního týmu o nové nástroje, a to o tzv. lůžka na půl cesty. Dále dojde k rozšíření stávající služby ambulance paliativní a podpůrné péče, kdy tuto službu rozšíříme o návštěvní službu lékaře v doprovodu psychosociálního pracovníka, který přinese do rodiny potřebné informace a psychosociální podporu. V rámci projektu vzniknou nové edukačních materiálů určené pečujícím. V neposlední řadě projekt poskytne podporu ošetřujícímu personálu, a to formou supervizí, tuzemských i zahraničních stáží a účastí na vybraných vzdělávacích akcích.


Koordinace multidisciplinární péče domácího hospice Cesta domů

Období realizace: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_134/0008177

1. července 2018 byl zahájen projekt s názvem Koordinace multidisciplinární péče domácího hospice Cesta domů. Projekt je financován z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Během tří let dojde mj. k nastavení systému akutního příjmu do 24 hodin a plánu podpory pro osaměle žijící. Dále pak k odbornému vzdělávání ošetřujícího personálu, a to formou účasti na odborných konferencích, seminářích, stáží a supervizí. V neposlední řadě rozšíříme knihovní fond o odborné publikace a o potřebné pomůcky doplníme půjčovnu pomůcek.


Cesta domů – centrum excelence

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

Centrum excelence vnímáme jako špičkové pracoviště poskytující vysoce kvalitní služby, pracující na svém rozvoji a aktivně se angažující v tématu, ať už ve společenské diskusi či ve vzdělávání ostatních odborníků, ale i široké veřejnosti. V rámci projektu podpořeného nadačním fondem Abakus, nástupcem Nadačního fondu Avast, ve výzvě Spolu až do konce budeme pokračovat v rozvoji Cesty domů jako centra excelence. Dojde k rozšíření a ucelení nabídky služeb paliativní péče, která bude doplněna o rozšířené vzdělávací aktivity.


Veřejná poradna pro pozůstalé

Období realizace: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2021

Hlavním cílem projektu je dlouhodobá podpora pozůstalých z řad veřejnosti. Doposud péči o pozůstalé poskytujeme jako součást multidisciplinární péče pro klienty domácího hospice. S pomocí podpory Nadace Jistota začneme poskytovat poradenství pro pozůstalé i zájemcům z řad široké veřejnosti formou návazné podpory a péče. Dalším cílem je i vzdělávání a podpora odborné veřejnosti v tématu truchlení. A to formou podpůrných a případových skupin pro formální pečující a formou workshopů pro odbornou veřejnost.


Stabilizace sesterského týmu a vytvoření stipendijního programu pro budoucí sesterské paliativní týmy

Období realizace: 1. 4. 2019 – 31. 3. 2021

Díky dlouhodobému partnerství s Nadací Jistota bychom rádi přispěli ke stabilizaci sesterského týmu, kdy se stejně jako jiná zdravotnická zařízení v ČR i my potýkáme s nedostatkem zdravotních sester. Cílíme na zjištění specifik rozdílností oproti jiným běžně zavedeným systémům v sesterských týmech s důrazem na to, která specifika jsou překážkou pro nábor nových sester. Chceme získat doporučení pro systémové změny, které budou obsahovat i dopad na fungování služby. A dále chceme připravit a pilotně spustit stipendijní program pro sesterské paliativní týmy, který zajistí 2 podpořené osoby v přípravě pro výkon pozice zdravotní sestry v paliativním týmu.


Rozšíření kapacity domácího hospice Cesty domů pro dětské pacienty

Období realizace: 1. 7. 2019 – 30. 11. 2020

Cílem projektu podpořeného ze sbírky Pomozte dětem je rozšíření poskytování mobilní specializované paliativní péče pro dětské pacienty na území Hl. města Prahy a ve Středočeském kraji. Do projektu vstupujeme s kapacitou 2 dětských pacientů v jeden okamžik. V rámci tohoto projektu budeme pracovat na rozšíření kapacity na 4 dětské pacienty v péči v jednom okamžiku, a to jak na území Hl. města Prahy, tak ve Středočeském kraji. Za tímto účelem budeme nastavovat systém referování dětí z nemocnic a spolupráci s ostatními aktéry péče.


Ukončené projekty:

Profesionalizace Cesty domů

Období realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Během dva roky trvajícího projektu financovaného z OP Zaměstnanost Evropského sociálního fondu proběhla řada odborných seminářů a workshopů, které posílily kompetence vedoucích pracovníků Cesty domů v oblasti finančního řízení, řízení lidských zdrojů a managerského vedení.
Vznikl nový strategický plán organizace, reflektující výstupy a doporučení proběhlého procesního auditu, a také dlouhodobý fundraisingový plán. Proběhla inspekce sociálních služeb s cílem zvýšit kvalitu poskytovaných sociálních služeb.


Dříve vyslovené přání

Projekt podpořený Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Období realizace: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Právnímu institutu dříve vysloveného přání jsme se v Cestě domů věnovali dva roky:

  • Uspořádali jsme sérii kurzů pro veřejnost, kde se zájemci dozvěděli, jak dříve vyslovené přání správně sepsat. Kurzy se konaly v průběhu dvou let ve většině krajů České republiky.
  • Pro lékaře jsme uspořádali kurzy v Českých Budějovicích a v Brně.
  • 13. října 2016 se uskutečnila odborná konference pro sociální pracovníky a zdravotníky v Praze. Účastníci dostali informace o právním institutu dříve vysloveného přání z pohledu práva, etiky a lékařské praxe.

Dotazy, které se týkají dříve vysloveného přání, je také možné konzultovat skrze internetovou poradnu.


Víc hlav víc ví – paliativní péče v odborném a veřejném diskurzu

Projekt podpořený z Programu švýcarsko-české spolupráce prostřednictvím grantu Ministerstva zdravotnictví.

Od prosince 2013 do března 2016 jsme díky podpoře z Programu česko-švýcarské spolupráce a Ministerstva zdravotnictví realizovali projekt Víc hlav víc ví.
V projektu jsme se zaměřili na cesty rozvoje organizace a služeb, které jsou pro Cestu domů v jejím běžném chodu obtížně dosažitelné, avšak pro dlouhodobou udržitelnost jejích činností nezbytné.

Období realizace: 1. 12. 2013 - 31. 3. 2016

Cíl

Cílem projektu bylo zvýšení odborné úrovně zaměstnanců prostřednictvím mezinárodní spolupráce, rozšíření povědomí o možnostech důstojného konce života (působení na širokou i odbornou veřejnost - osvětová kampaň, průzkum veřejného mínění) a rozšíření ekonomického a fundraisingového zázemí organizace (nové cesty financování). Všechny uvedené cíle mají přímý vliv na kvalitu poskytovaných služeb Cesty domů i na celkové zlepšení péče o umírající v ČR.

 Mezinárodní spolupráce

Cesta domů byla od počátku silně ovlivněna příkladem mobilního hospice Caritas působícího ve Vídni. Ačkoli se s tímto zařízením snažíme udržovat intenzivní styky, chtěli jsme své mezinárodní ukotvení prohloubit a obohatit náš přístup o cenné mezinárodní zkušenosti. V rámci projektu se tak uskutečnily 2 výměnné pobyty mezi zaměstnanci Cesty domů a švýcarským partnerem projektu (Hospice Ticino) a 2 mezinárodní setkání hospiců z 5 zemí (kromě Cesty domů vídeňský Caritas Hospiz, švýcarský Hospice Ticino, gruzínský Coalition Homecare in Georgia a rumunský Christian Foundation Diakonia) – první setkání se uskutečnilo ve Vídni v červnu 2014, druhé u příležitosti Kongresu evropské asociace paliativní péče v Kodani (v květnu 2015).

Působení na veřejnosti

Kvalita péče o umírající je zásadně ovlivněna postojem veřejnosti k otázkám spjatým s koncem života. Tato skutečnost se projevuje jak v legislativním rámci, v němž se paliativní péče pohybuje, tak v konkrétních rozhodnutích, které umírající, jejich blízcí i pečující profesionálové uskutečňují. V rámci projektu jsme realizovali kampaň zaměřenou na změnu postoje veřejnosti k umírání. Jedním z klíčových témat, s nimiž se opakovaně potkáváme (výzkumy veřejného mínění, zkušenosti z přímé péče atd.), je malé povědomí o konkrétních podobách konce života a možnostech jeho smysluplného prožití. V rámci kampaně bychom proto chtěli akcentovat právě téma smysluplnosti závěru života. Součástí kampaně byl výzkum veřejného mínění, 2D animovaný videospot Nejste v tom sami, informační portál pro nemocné, pečující a pozůstalé a tištěné informační materiály umístěné do veřejného prostoru (citylighty, reklama v MHD, kinoreklama).

Nové cesty financování

Kvůli absenci úhrad za mobilní paliativní péči ze strany zdravotních pojišťoven v ČR jsou klíčovým prvkem finanční stability Cesty domů dárci. Ačkoli jsou dárci velmi výrazným zdrojem příjmů Cesty domů (cca 60 % celkových příjmů), zavádění nových způsobů hledání dárců je poměrně náročné (organizační, finanční a personální obtíže). V rámci projektu jsme se zaměřili na firemní dárcovství a online fundraising, ve kterých spatřujeme dosud nedostatečně využitý potenciál růstu příjmů Cesty domů. Díky tomuto projektu jsme mimo jiné spustili novou verzi online fundraisingového nástroje Podpořte jeden den v Cestě domů.

Aktuality z realizace projektu


Zvyšování povědomí veřejnosti o možnostech péče a právech lidí na konci života

Projekt podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Cílem projektu bylo zvýšit povědomí odborné i laické veřejnosti o tématu důstojného konce života, paliativní péče, právech umírajících, a přispět tak k detabuizaci tohoto tématu a k lepší dostupnosti informací o paliativní péči. Cíle projektu bylo dosaženo dalším vzděláváním lékařů a zdravotnického personálu v dané problematice, vydáním a distribucí nových informačních materiálů, sdílením zkušeností se zakládáním a provozováním mobilního hospice, rozšířením služeb bezplatné Poradny, podporou nových iniciativ v regionech a zapojováním představitelů místních samospráv do diskuse.

Od 1. září 2014 máme rozšířenou otevírací dobu Poradny, a to díky podpoře z Programu Fond pro NNO.


Dejme (že)nám šanci

V roce 2015 a 2016 provoz dětského centra Cestička podpořila Nadace Open Society Fund v rámci programu Rovných příležitostí Dejme (že)nám šanci.

In 2015 and 2016 the Children center Cestička was supported by The Foundation OSF through the program Equal opportunities – Lets give women a chance.