Advokacie

Kdokoliv se může angažovat v prosazování změn v oblasti hospicové a paliativní péče, a přispět tak k jejímu rozšíření v České republice.


Nechte se provést několika jednoduchými kroky a dozvíte se více o související legislativě, o celém legislativním procesu a zjistíte, kdo jsou zákonodárci a další zástupci veřejné správy, kteří se tímto tématem zabývají. Začněte s nimi komunikovat a přispějte ke změně toho, jak se v České republice umírá.

1.  Získejte přehled o dostupnosti hospicové a paliativní péče v regionu, který vás zajímá.
Je kapacita této péče v regionu vašeho zájmu omezená? Nebo jste dokonce objevili bílé místo na mapě? Dejte zástupcům veřejné správy vědět, že vás to trápí a je i v jejich zájmu, aby se to změnilo.

2.  Zjistěte, kteří z poslanců nebo senátorů jsou členy relevantních výborů a téma hospicové a paliativní péče by pro ně mělo být prioritou. Navštivte jejich webové stránky a profily na sociálních sítích, přihlaste se k odběru jejich newsletteru, pokud tyto kanály používají.

Mnoho kompetencí mají kraje. Je proto relevantní sledovat také

3.  Kontaktujte je, použijte naše vzorové materiály (ke stažení na konci této stránky), informujte je o problematice hospicové a paliativní péče, pozvěte je na návštěvu do vašeho zařízení – osobní návštěva je zdaleka nejúčinnějším způsobem osvěty, s nejtrvalejším a největším efektem.

4.  Sledujte aktuality na stránkách České společnosti paliativní medicínyFóra mobilních hospiců, přihlaste se k odběru měsíčního zpravodaje Centra paliativní péče nebo Cesty domů, ve kterých budete pravidelně dostávat aktuální informace o dění v oblasti hospicové a paliativní péče.


Vzorové dokumenty

Pozvěte zákonodárce na návštěvu vašeho zařízení nebo požádejte o schůzku v kanceláři. Připravte se na setkání i na to, co bude následovat po něm. Připoutejte zájem médií ke konkrétnímu problému z oblasti hospicové a paliativní péče. A použijte vzorové materiály, které vám pomohou se na to připravit.


Přehled zákonů a dalších předpisů, které se hospiců a paliativní péče v České republice týkají:

Zákon o zdravotních službách

Zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách rozeznává paliativní péči jako jeden z druhů zdravotních služeb a jednoznačně ji zařazuje do systému zdravotní péče. Samotná definice paliativní péče je však v zákoně velmi široká a soustředí se na účel jejího poskytování (§ 5, odst. 2 písm. h). Novela tohoto zákona platná od 1. 1. 2018 zahrnuje také pojem hospic (§ 44a). Stanovisko k tomuto paragrafu v kontextu tvorby koncepce paliativní péče nechala vypracovat ČSPM.

Zákon o veřejném zdravotním pojištění

Tento zákon č. 48/1997 Sb. uvádí paliativní péči jako jednu z forem péče hrazené ze zdravotního pojištění. Navazuje na něj úhradová vyhláška platná od 1. 1. 2023 umožňující pojišťovnám nasmlouvat a proplácet mobilní specializovanou paliativní péči. Konkrétně se jedná o úhradu v odbornosti 926 – domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne.

Pacientovi, který splňuje indikační kritéria pro tuto úhradu, by zdravotní pojišťovna v případě uzavření smlouvy s daným mobilním hospicem uhradila péči zdravotnického týmu složeného z lékaře a sestry, který je mu dostupný 24 hodin denně. Pacienti tak i při velké nestabilitě a při výskytu závažných symptomů jako je bolest, dušnost, zvracení a jiné mohou zůstat v domácím ošetření a nemusí být zbytečně převáženi do nemocnice, nebo naopak při takto zajištěné péči mohou být bezpečně z nemocnice předáni domů. Podmínkou žadatelů o uzavření smlouvy s pojišťovnou je úspěšné absolvování výběrového řízení na příslušném krajském úřadě. Podrobnější informace čtěte v našem článku.

Zákon o sociálních službách

Novela zákona č. 108/2006 Sb. připravovaná v roce 2017 měla v zákoně ukotvit novou sociální službu péče o osoby v terminálním stavu. Tuto službu by mohli nabízet poskytovatelé zdravotních služeb paliativní nebo domácí péče registrovaní podle požadavků zákona o sociálních službách. Novela v tomto znění však schválena nebyla a zákon tak nadále upravuje pouze problematiku poskytování sociálních služeb ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Přehled legislativního procesu

Jaká je cesta od návrhu zákona k jeho platnému znění?
Přečtěte si popis legislativního procesu v České republice nebo se podívejte na grafické schéma.

Související dokumenty

Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví ČR k poskytování mobilní specializované paliativní péče

Účelem metodického pokynu k poskytování mobilní specializované paliativní péče je specifikovat kritéria pro nasmlouvání zdravotních výkonů odbornosti 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu. Tento metodický pokyn má za cíl popsat pacienty, kteří jsou indikováni k tomuto typu péče, popsat nástroje používané ke kategorizaci pacientů a popsat poskytovatele této specifické zdravotní péče určené pro nemocné ve vlastním sociálním prostředí pacienta. Metodický pokyn mj. rozlišuje paliativní péči obecnou a specializovanou.

Standardy mobilní specializované paliativní péče

V roce 2018 připravil projektový tým Ministerstva zdravotnictví Standardy mobilní specializované paliativní péče (MSPP), které mají za cíl pojmenovávat, kodifikovat a podporovat dobrou praxi. Nově přijatý dokument aktualizuje znění Standardů kvality paliativní péče z let 2015-2016, kromě toho jsou aktualizované o nejnovější poznatky ze zahraničních doporučených postupů a aktuální legislativu. Autorský kolektiv dokumentu kladl velký důraz na jejich jednoduchost a srozumitelnost i pro pacienty a jejich blízké. Ve snaze o maximální konsensualitu byly Standardy kromě připomínkování odbornou společností a zastřešující organizací poskytovatelů také veřejně projednány na Ministerstvu zdravotnictví dne 6. 11. 2018 za účasti zástupců všech mobilních hospiců a obou jejich zastřešujících organizací. Po vypořádání celkem 67 připomínek Standardy MSPP projednaly a jako společný konsensuální dokument přijaly Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Fórum mobilních hospiců. Standardy MSPP vycházejí jako autoritativní, oficiální výstup projektu Ministerstva zdravotnictví, a jsou dalším krokem k etablování MSPP jako jasně definované zdravotní služby, která je standardní součástí zdravotnického systému. Předpokládá se jejich pravidelná aktualizace v několikaletém intervalu.

Standardy paliativní péče

Standardy paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP jsou koncipovány jako popis cílového stavu, o který je třeba v péči o nevyléčitelně nemocné usilovat. Tyto standardy mají za cíl podpořit a usnadnit implementaci paliativní péče u pacientů s nevyléčitelným onemocněním v celém průběhu péče a ve všech prostředích zdravotnického systému a umožnit tak koncepční rozvoj paliativní péče v České republice.

Standardy hospicové paliativní péče Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče definují požadavky, které by měli poskytovatelé hospicové paliativní péče sdružení v této asociaci splňovat. (Pozn. Cesta domů není členem APHPP.)

Národní plán paliativní péče

Stručné resumé Národního plánu paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.

Memorandum o spolupráci na systematickém rozvoji paliativní péče v ČR

Memorandum podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch spolu s představiteli všech sedmi českých zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Memorandum má zajistit rozvoj paliativní péče tak, aby každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi byla dostupná kvalitní péče, která zmírňuje jeho fyzické utrpení, a to v nemocničním či domácím prostředí. Zároveň má pomoci v souladu s nejnovějšími poznatky lékařské vědy nastavit optimální model koordinace paliativní péče, který přispěje k zvýšení vnímané kvality života u pacientů s ohrožujícím nebo život zkracujícím onemocněním a ochrání bezpečnost a důstojnost těchto pacientů a jejich blízkých v situacích, kdy jsou nejzranitelnější.

Analýza paliativní péče v hlavním městě Praha

Podklad expertní skupině magistrátu hl. m. Prahy pro vypracování dlouhodobé koncepci paliativní péče v hlavním městě zpracovalo Centrum paliativní péče. Analýza obsahuje statistiky, ale především informace o terminologii a standardech paliativní a hospicové péče, právní úpravě, spolupráci s pojišťovnami a postojích praktických lékařů a doporučení pro další rozvoj.

Záměr rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025

Na základě Analýzy paliativní péče v hlavním městě Praha zpracoval expertní tým pod záštitou radní hl. města pro oblast sociální politiky a zdravotnictví koncepci rozvoje paliativní péče v Praze na roky 2020-2025. Ta byla projednána Radou hl. m. Prahy a schválena usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy číslo 15/50 ze dne 19. 3. 2020 jako „Záměr rozvoje paliativní péče na území hl. m. Prahy pro roky 2020-2025“.

Související odkazy

Prohlédněte si výsledky výzkumů veřejného mínění zadaných Cestou domů u agentury STEM/MARK o postojích veřejnosti a zdravotníků k umírání a smrti.

Seznamte se s výsledky pilotního projektu, který proběhl v letech 2015 – 2017 ve spolupráci Ministerstva zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Data o průběhu a nákladech péče sedmi mobilních hospiců o čtyři stovky pacientů ukázala v porovnání s průběhem posledních třiceti dní života všech ostatních zemřelých, že domácí hospice poskytují bezpečnou zdravotní péči, která má klinický přínos pro pacienty a je navíc levnější než běžná péče o terminálně nemocné.

Národní datová základna paliativní péče systematicky mapuje závěr života a umírání v České republice na základě dostupných datových zdrojů Národního zdravotnického informačního systému.

Informace o mobilní specializované paliativní péči hledejte na stránkách České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP, Centra paliativní péče, Fóra mobilních hospiců a sledujte aktuality na stránkách Cesty domů.

Informace o paliativní péči v nemocničním prostředí hledejte na stránkách Centra podpůrné a paliativní péče při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Ministerstvo zdravotnictví ČR realizovalo projekt na podporu dostupnosti paliativní péče v nemocnicích.

Národní progam paliativní péče je platformou, na které se rozvíjí spolupráce orgánů státní správy a dalších organizací, sdružení a iniciativ, které se s vizemi a cíli národního plánu ztotožňují.

Volně dostupný je také seznam lékařů atestovaných v oboru paliativní medicína.

Dění v České republice je součástí globální hospicové a paliativní komunity.

Ta je na světové úrovni reprezentována International Association for Hospice & Palliative Care a na té evropské European Association for Palliative Care. Důležitým činitelem je World Health Organization, jenž vydala Rezoluci na podporu paliativní péče. V roce 2003 bylo vydáno doporučení Výboru ministrů Rady Evropy členským státům o organizaci paliativní péče.

Tato stránka je výstupem projektu „Systematic Approach to Palliative and End of Life Care Advocacy in the Czech Republic“ uskutečněného během stáže Lenky Smolíkové (Váňové) v National Hospice and Palliative Care OrganizationHospice Action Network od ledna do května 2018 v rámci Fulbright-Masarykova programu.

Případné náměty či připomínky prosím pište na lenka.smolikova@cestadomu.cz.