Etický kodex fundraisingu

Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se Cesta domů řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.


Pro Cestu domů je důležité, aby její fundraisingové aktivity byly prováděny eticky. Proto je naším cílem, aby všichni naši fundraiseři, ať jsou to zaměstnanci na plný, nebo částečný úvazek, dobrovolníci, stážisti, konzultanti a další spolupracovníci, dodržovali Etický kodex koalice Za snadné dárcovství a zásady uvedené v Kodexu etického fundraisingu Cesty domů. Tento kodex určuje pravidla, kterými se Cesta domů řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpor.

Cesta domů je závislá na darech od příznivců a podporovatelů. Náš rozpočet je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, i z dotací ze státního rozpočtu. Všech našich dárců si velmi ceníme a vážíme si vztahu vzájemné důvěry, který mezi námi a našimi dárci panuje.

Výchozí zásady fundraisingu Cesty domů

Smyslem všech fundraisingových aktivit Cesty domů je naplňování poslání: usilovat o takové společenské změny, které by umožnily lidem na konci života dožít tam, kde si to přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují; poskytovat multiprofesní služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím dětem i dospělým v jejich přirozeném prostředí a nabízet podporu jejich blízkým; veřejně prosazovat přijetí vědomí, že umírání je přirozená součást života. Rozsah fundraisingových aktivit nám zejména umožňuje fungovat nezávisle na státu, politických stranách, církvích či privátních subjektech.

Naše fundraisingové aktivity jsou navázány na strategické cíle Cesty domů.

Hodnotovým východiskem pro práci Cesty domů jsou lidskost, profesionalita, respekt, otevřenost a týmovost, které se promítají do naší fundraisingové práce s dárci a podporovateli.

motto fairaising

Zásady chování vůči dárcům a veřejnosti

  1. Mají-li naši dárci či kdokoliv z veřejnosti otázky týkající se našich fundraisingových aktivit, odpovídáme na ně v duchu celé naší komunikace otevřeně, pravdivě a úplně.
  2. Chráníme důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které Cesta domů vykonává svou činnost.
  3. O všech přijatých darech informujeme otevřeně a pravdivě. Jsme transparentní a zveřejňujeme zakládací listinu, výroční zprávy, finanční závěrky, audity hospodaření atp.
  4. Jsme odpovědní za to, od koho přijímáme dary, a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
  5. Respektujeme soukromí našich dárců a dodržujeme zákony, včetně těch, které se vztahují na ochranu osobních údajů a řídíme se Zásadami zpracování osobních údajů Cesty domů. Nikdy neprodáváme osobní údaje o našich dárcích žádným jiným subjektům ani je s nimi nesdílíme. Bude-li si to dárce přát, vymažeme jeho osobní údaje z naší databáze.
  6. Komunikujeme jasně o tom, co děláme a jak dary využíváme. Průběžně informujeme naše dárce, jak jejich dary pomáhají naplňovat naše poslání, a zároveň respektujeme přání dárců, kteří si takové informace nepřejí dostávat.
  7. Dbáme na to, aby z naší strany nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování (potenciálních) dárců nebo narušení jejich soukromí. Respektujeme dárce i jejich rozhodnutí nedávat nebo přestat dávat dary a respektujeme přání dárců o způsobu, jakým chtějí být kontaktováni. Citově nevydíráme a nevyvíjíme nátlak.
  8. Za dary děkujeme vždy, včas a adekvátní formou (pokud máme kontakt na dárce).
  9. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat Kodex etického fundraisingu Cesty domů.
  10. Nejsme bezchybní, ale jsme zodpovědní. Stane-li se, že uděláme chybu, budeme jednat upřímně, omluvíme se a sjednáme co nejrychleji nápravu.

Vedení fundraisingových aktivit a nakládání s dary

Všechny fundraisingové aktivity Cesty domů jsou vedeny v souladu se zákony ČR. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s přáním dárce.

O výsledcích naší práce se snažíme průběžně naše dárce i veřejnost maximálně informovat. Podrobné informace o hospodaření s dary a o jejich využití jsou vždy k dispozici v aktuální výroční zprávě, která je ověřena nezávislým auditem a je zveřejněna na webových stránkách Cesty domů.

Cesta domů si vyhrazuje právo odmítnout nebo vrátit dar v případě, že přijetí daru by mohlo kompromitovat hodnoty nebo reputaci Cesty domů. Rozhodnutí o odmítnutí nebo vrácení daru je v gesci vedení fundraisingového oddělení, které může v případě potřeby vyžádat stanovisko ředitele, popř. správní rady Cesty domů. Rozhodnutí o odmítnutí nebo vrácení daru je vždy komunikováno s dárcem a dar je vrácen v plné výši. Způsob vrácení daru dohodne fundraisingové oddělení Cesty domů přímo s dárcem.

V době trvání smluvního vztahu s klientem a pečující rodinou nepřijímá hospic ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary. Podobně i později, v době truchlení, k případným nabídkám finanční podpory od svých bývalých klientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti, protože se tak chceme vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.

Vzhledem k zaměření činnosti Cesty domů přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s obezřetností a veřejně prohlašujeme, že přijetí takového daru nebude mít žádný vliv na námi poskytované služby.

Zásady pro zpracovávání stížností

Každou stížností se budeme zabývat a budeme jednat slušně s každým stěžovatelem/stěžovatelkou. Při nevhodném jednání si vyhrazujeme právo přestat se stížností zabývat. Stěžovatel/ka může komunikovat skrze kontakt uvedený níže.

Můžete nás kontaktovat

Pokud nejste spokojeni s čímkoliv, co jsme udělali nebo neudělali během fundraisingových aktivit, nebo máte pocit, že nesplňujeme sliby dané tímto prohlášením, prosíme kontaktujte nás.

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Štohanzlová, vedoucí fundraisingu a péče o dárce
E-mail: dary@cestadomu.cz
Pošta: Helena Štohanzlová, Cesta domů, Heleny Kočvarové 1, 140 00 Praha 4 – Michle
Telefon: +420 266 712 610

Helena Štohanzlová

Mgr. Helena Štohanzlová

vedoucí fundraisingu a péče o dárce
604 77 57 57

Řídí tým lidí, kteří se starají o firemní i individuální dárce tak, aby Cesta domů mohla dělat svou práci. Dále je zodpovědná za přípravu, realizaci a vyúčtování grantových a dotačních titulů.