Etický kodex fundraisingu

Kodex etického fundraisingu stanoví pravidla, kterými se Cesta domů řídí při získávání a přijímání finančních prostředků a dalších druhů podpory.


Existence a činnost Cesty domů je závislá na darech od příznivců a podporovatelů. Náš rozpočet je poskládán z darů od individuálních i firemních dárců, z příspěvků od nadačních fondů a nadací, i z dotací ze státního rozpočtu. Všech našich dárců si velmi ceníme a vážíme si vztahu vzájemné důvěry, který mezi námi a našimi dárci panuje.

Soukromé dárcovství v České republice sice rok od roku sílí a stává se významnou oporou neziskových organizací, uvědomujeme si však potřebu tuto oblast dále rozvíjet a kultivovat. Proto se Cesta domů rozhodla přihlásit k Fairaisingu - Etickému kodexu fundraisingu. Jeho text je výsledkem diskuse členů Klubu profesionálních fundraiserů a členů Koalice za snadné dárcovství a představuje veřejný závazek Cesty domů ctít veškerá jeho ustanovení, a přispívat tak ke kultivaci prostředí profesionální filantropie v České republice. Přihlášení se k této deklaraci považujeme za veřejný závazek, který mohou kontrolovat jak všichni, kdo jej přijali, tak naši dárci a celá široká veřejnost.

motto fairaising

Etický kodex nestátní neziskové organizace pro jednání s dárci

Vedeni společným zájmem o rozvoj svébytné a svobodné občanské společnosti prohlašujeme, že:

 1. Získané dary využijeme v souladu s naším posláním a s vůlí dárce, ať je vyjádřená písemně, nebo ústně. Pokud víme, že bychom dar takto nedokázali využít, odmítneme ho.
 2. O všech přijatých darech informujeme otevřeně, pravdivě a úplně.
 3. Odpovídáme za to, od koho přijímáme prostředky, a řídíme se přitom zásadami, které zveřejňujeme.
 4. Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnou legislativou.
 5. Využíváme nástroje transparentnosti, především zveřejňujeme stanovy (statut, zřizovací listinu), výroční zprávu, finanční závěrku, případně audit hospodaření atp.
 6. Za dar vždy poděkujeme a ručíme za to, že se získanými údaji o dárcích bude nakládáno diskrétně a bezpečně v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.
 7. Ručíme za to, že osoby pověřené, aby naším jménem jednaly s dárci a získávaly jejich zájem a podporu, budou dodržovat etický kodex fundraisera.

Etický kodex fundraisera

 1. Veškerá komunikace fundraisera s dárcem je otevřená, pravdivá a úplná.
 2. Fundraiser respektuje dárce i jeho odmítnutí, nezneužije slabosti dárce, citově nevydírá a nevyvíjí nátlak.
 3. Fundraiser oslovuje výlučně takové dárce, kteří jsou pro organizaci přijatelní.
 4. Fundraiser přijme pouze takový dar, jehož zamýšlené využití je v souladu s posláním organizace a s etickými pravidly organizace.
 5. Fundraiser jedná tak, aby neohrozil organizaci, její dobré jméno a aby nepoškodil jiné organizace.
 6. Fundraiser poděkuje vždy, včas a adekvátní formou.
 7. Fundraiser chrání důstojnost, bezpečí a práva lidí, pro které organizace vykonává svou činnost.
 8. Fundraiser se vzdělává v oboru a usiluje o kultivaci profese.

Vlastní etické limity fundraisingu Cesty domů

Kromě výše uvedených obecných etických zásad fundraisingu se Cesta domů hlásí k následujícím bodům specifickým pro její působení:

 1. Nepřijatelnost darů od klientů a jejich rodin v době smluvního vztahu: V době trvání smluvního vztahu s klientem a pečující rodinou nepřijímá hospic ani jeho jednotliví pracovníci od klientů či jejich rodin žádné finanční dary. Podobně i později, v době truchlení, k případným nabídkám finanční podpory od svých bývalých klientů přistupujeme s nejvyšší citlivosti, protože se tak chceme vyhnout jakémukoli náznaku možné, i když nechtěné, manipulace či využívání křehké osobní situace dotyčných.
 2. Dary od pohřebních služeb a farmaceutických firem: Vzhledem k zaměření činnosti Cesty domů přistupujeme k darům od pohřebních služeb a farmaceutických firem s obezřetností a veřejně prohlašujeme, že přijetí takového daru nebude mít žádný vliv na námi poskytované služby.