Zásady zpracování osobních údajů


S osobními údaji nakládáme výlučně v souladu s platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s nařízením (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák. 119/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů v platném znění.

Správcem osobních údajů je Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00, Praha 4, IČO: 265 28 843, zapsané v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. U 130 (dále „Cesta domů“).

 • Osobním údajem je jakákoliv informace, která se týká určené nebo určitelné fyzické osoby.
 • Subjektem údajů je ten, o jehož osobní údaje se jedná.
 • Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace s osobními údaji, zejména jejich zobrazení, uložení, v papírové podobě, přepsání do databáze, opravy apod.

Dále uvedené zásady shrnují základní principy, kterými se Cesta domů řídí při zpracování Vašich osobních údajů. Vzhledem k tomu, že Cesta domů zajišťuje celou škálu různorodých služeb, jsou tyto rámcové zásady v případě potřeby upraveny detailněji, a to vždy v souvislosti s konkrétními poskytovanými službami.

Základní zásady

Získáváme, uchováváme a zpracováváme osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro daný účel.

Z hlediska zákonnosti zpracování osobních údajů zákon rozlišuje osobní údaje, které lze zpracovávat bez souhlasu, a osobní údaje, které lze zpracovávat pouze se souhlasem Vás jako subjektu osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme bez Vašeho souhlasu v případech, kdy se jedná o 

 • plnění smlouvy, kterou s Vámi uzavíráme (např. v případě smlouvy o půjčení pomůcek),
 • plnění právní povinnosti, tj. některý zákon nám zpracování přímo ukládá (např. zákon o účetnictví, zákon o sociálních službách atd.),
 • ochranu životně důležitých zájmů Vašich či jiné osoby (ve výjimečných případech, např. v případě nutnosti okamžité pomoci),
 • oprávněný zájem (informování o naší činnosti, oslovení za účelem poskytnutí příspěvku/daru, výběr nových zaměstnanců atd.).

V ostatních případech osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

Jaké osobní údaje nejčastěji zpracováváme?

1. Cookies

Cookies jsou nástrojem, jak zajistit funkčnost webových stránek pro konkrétního uživatele. Cesta domů sbírá pouze anonymizované údaje, tj. nesbíráme údaje o konkrétních návštěvnících našich webů. Webovými stránkami Cesty domů je myšlen jakýkoliv obsah dostupný na doménách ve vlastnictví Cesty domů: (Cestadomů.cz, Umírání.cz, Mojesmrt.cz, Kalendář Cesty domů, Elearning Cesty domů, eVzpomínky).

Webové stránky Cesty domů mohou obsahovat odkazy na různé internetové stránky, zejména na sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter, Instagram, YouTube apod. Tyto odkazy nejsou součástí internetových stránek Cesty domů, ale internetových stránek třetích osob, které mohou používat cookies sledující Vaši činnost na internetu. Cookies třetích osob se řídí zásadami ochrany osobních údajů těchto třetích osob.

K analýze návštěv našich webových stránek a jejich vylepšení používáme Google Analytics a Smartlook, které automaticky sbírají anonymní informace o návštěvách na těchto stránkách pomocí cookies.

2. Údaje o dárcích

Pokud jste dárcem Cesty domů , zpracováváme osobní údaje, které nám v souvislosti s poskytnutím daru poskytnete, resp. ty, které potřebujeme z hlediska platných právních předpisů. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využíváme a chráníme osobní údaje pro fundraisingové účely, podívejte se do tohoto dokumentu, nebo nás kontaktujte emailem: dary@cestadomu.cz.

3. Domácí hospic, poradna, odlehčovací služby, půjčovna pomůcek, ambulance paliativní a podpůrné péče

Pro klienty uvedených služeb máme vytvořené podrobné zásady ochrany osobních údajů, které se týkají nakládání s údaji o zdravotním stavu.

4. Údaje o osobách přihlašujících se k odběru informačních materiálů

Pokud se přihlásíte k odběru pravidelných informací o činnosti Cesty domů (včetně našeho nakladatelství, vzdělávacího centra, knihovny nebo dobročinných obchodů) či o možnosti, jak nás můžete podpořit, a přihlásíte se k odběru našeho newsletteru Kaleidoskop, Cesta ke vzdělávání nebo Věstníku, musíte nám dát k zasílání těchto informací souhlas a následně jej potvrdit emailem (tzv. double opt-in). Chcete-li se dozvědět více o tom, jak využíváme a chráníme osobní údaje osob přihlášených k odběru informačních materiálů, podívejte se do tohoto dokumentu.

5. Knihovna Cesty domů

Pro registrované čtenáře naší knihovny je vytvořená zvláštní směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů, která je součástí knihovního řádu.

6. Fotografie

V případě dokumentačních fotografií z akcí pořádaných Cestou domů nežádáme o souhlas jednotlivých účastníků. Pokud byste však chtěli požádat o stažení fotografie, na které jste zachyceni, napište nám, prosím, email na: redakce@cestadomu.cz.

Jak Vaše osobní údaje získáváme?

O poskytnutí Vašich osobních údajů můžete být požádáni při prvním dobrovolném aktivním kontaktu s Cestou domů. Nejčastěji se jedná o tyto situace:

 • při vyjádření zájmu o využívání služeb Cesty domů (poradna, internetová poradna, domácí hospic, odlehčovací služby, ambulance paliativní a podpůrné péče, půjčovna kompenzačních pomůcek, veřejná knihovna, vzdělávání);
 • při zasílání darů na podporu činnosti Cesty domů;
 • při vyjádření zájmu o práci v Cestě domů;
 • při vyjádření zájmu o dobrovolnickou práci v Cestě domů;
 • při vyjádření zájmu o účast na vzdělávacích aktivitách Cesty domů;
 • při vyjádření zájmu o účast na dobročinné aukci Cesty domů či jiné akci pro veřejnost vyžadující registraci;
 • při vyjádření zájmu o informace o činnostech Cesty domů (přihlášení k odběru elektronického newsletteru Kaleidoskop, Cesta ke vzdělávání či Věstník);
 • při vyplnění soutěžního formuláře nebo formuláře zpětné vazby na webových stránkách provozovaných Cestou domů.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Nejčastěji se jedná o zpracovávání následujících osobních údajů:

 • identifikační údaje: jméno, příjmení;
 • kontaktní údaje: adresa trvalého či přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, emailová adresa, telefon;
 • bankovní údaje: číslo účtu, kód banky, v případě darování online platební kartou, pak číslo kreditní nebo debetní karty;
 • další údaje, které vyplývají z plnění smlouvy a jsou nezbytné pro poskytování služeb.

Cesta domů neshromažďuje osobní údaje zvláštní kategorie, (dříve též citlivé údaje), které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, zdravotním stavu (s výjimkou klientů, pacientů domácího hospice a odlehčovacích služeb) či o sexuální orientaci.

Jsou Vaše osobní údaje u nás v bezpečí?

Jednoznačně ANO. Veškeré osobní údaje zpracováváme tak, aby byly náležitě zabezpečeny před neoprávněným přístupem k údajům, náhodnou ztrátou, zničením, nebo poškozením.

Osobní údaje zpracováváme primárně v našich informačních systémech, které zajišťují náležitou ochranu osobních údajů (zejména Microsoft 365, M - files, Intuo a Helios). Osoby pracující s osobními údaji jsou písemně zavázány povinností mlčenlivosti.

Vaše údaje neprodáváme, ani nepředáváme dalším stranám vyjma smluvních partnerů, kteří nám komunikaci s Vámi umožňují, a vyjma situace, kdy máme právní povinnost Vaše údaje předat jiné osobě (např. poskytovateli finančních prostředků, auditorovi či jinému kontrolnímu subjektu).

Seznam zpracovatelů a jiných příjemců, které využíváme ve vztahu k údajům o dárcích v rámci ČR, najdete zde.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro poskytování služeb a plnění smlouvy a po dobu stanovenou příslušným zákonem (např. zákon o účetnictví, vyhláška o zdravotnické dokumentaci apod.).

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo na přístup
  Máte právo na kopii osobních informací, které o Vás uchováváme, a na určité informace o tom, jak je využíváme.
 • Právo na opravu
  Pokud se domníváte, že jsou informace, které o Vás máme, nepřesné, můžete nás požádat o jejich aktualizaci či změnu.
 • Právo na přenositelnost údajů
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje ve strojově čitelném formátu. Můžete nás například požádat, abychom Vám poskytli seznam darů, které jste nám poskytli; můžete nás požádat, abychom údaje předali třetí osobě.
 • Právo na výmaz
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom Vaše údaje vymazali, například pokud již osobní údaje nejsou nutné pro původní účel; je však třeba zohlednit naše zákonné povinnosti.
 • Právo na omezení zpracování
  Za určitých okolností máte právo nás požádat, abychom přestali Vaše osobní údaje využívat, například pokud se domníváte, že nejsou přesné nebo pokud se domníváte, že není potřeba, abychom vaše osobní údaje nadále využívali.
 • Právo vznést námitku
  Máte právo vznést námitku proti zpracování, které provádíme za účelem oprávněného zájmu. Můžete například požádat, abychom Vám přestali zasílat pozvánky na naše akce nebo informace o naší činnosti.

Jak svá práva můžete uplatnit?

Vaše práva vztahující ke zpracování osobních údajů můžete uplatnit buď osobně anebo písemně zasláním na adresu Cesta domů, Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4, či emailem na: gdpr@cestadomu.cz. Na Váš požadavek budeme reagovat nejpozději do jednoho měsíce od doručení Vašeho požadavku.

Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (více informací naleznete na stránkách úřadu.

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

Vyhrazujeme si právo změnit tyto zásady, pokud to bude v budoucnu vhodné pro zlepšování našich služeb, zvyšování ochrany Vašich osobních údajů nebo nutné pro splnění zákonných a jiných povinností.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 13. 9. 2021.

Kontakt na zástupce správce pro ochranu osobních údajů: gdpr@cestadomu.cz