Ochrana oznamovatelů


Cesta domů přijímá oznámení o případném protiprávním jednání, které se jí týká. Postupuje při tom podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (známo rovněž pod pojmem whistleblowing).

Jak lze oznamovat Cestě domů v režimu whistleblowingu?

Oznámení lze podat těmito způsoby:

 1. Prostřednictvím online formuláře.
 2. E-mailem na adresu oznameni@cestadomu.cz
 3. Na listině doručením na adresu Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4 - Michle
 4. Telefonicky na čísle + 420 725 994 089, v případě jeho nedostupnosti pak na čísle +420 777 652 268 nebo +420 604 953 086
 5. Osobně (po domluvě); Požádá-li o to oznamovatel, oznámení přijímáme osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne vyžádání si. O ústním oznámení se pořídí jeho zvuková nahrávka nebo záznam, který věrně zachycuje podstatu ústního oznámení. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele.

Osobami odpovědnými řešit oznámení v režimu whistleblowingu jsou v rámci Cesty domů vedoucí kanceláře, dále pak doplňkově HR manažer a zástupkyně ředitele.

Upřesnění toho, co a kdo oznamuje v režimu whistleblowingu?

Oznamovatelem je ten, kdo pro Cestu domů vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost (sem patří i stáž, dobrovolnictví, výkon člena správní rady apod.), nebo osoba, která byla s Cestou domů v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti (např. dodavatel). Pozn.: Cesta domů nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v Cestě domů, přičemž – aby to spadalo do režimu whistleblowingu – toto jednání musí:

 1. mít znaky trestného činu, nebo
 2. mít znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
 3. 100 000 Kč, nebo
 4. porušovat zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
 5. porušovat jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v některé z těchto oblastí:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.