Zásady zpracování zvláštních kategorií osobních údajů


Tato stránka slouží k doplnění základních zásad zpracování osobních údajů. Zvláštní kategorií osobních údajů, které Cesta domů zpracovává, jsou údaje o zdravotním stavu našich klientů.

Proč shromažďujeme údaje o zdravotním stavu?

Naším cílem je poskytování kvalitní zdravotní a psychosociální péče. K tomuto účelu potřebujeme znát kromě Vašich osobních údajů i údaje o zdravotním stavu nebo o péči, kterou jsme Vám poskytli či plánujeme poskytnout. Tyto údaje zpravidla zahrnují:

 • záznamy o zdravotním stavu a o průběhu léčby;
 • výsledky provedených vyšetření;
 • identifikační údaje: adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, rodné číslo, informace o Vašem zdravotním pojištění a kontakt na registrujícího praktického lékaře a
 • další důležité informace od příbuzných a pečujících, které nám pomohou řešit Vaše individuální potřeby

K jakému účelu údaje o zdravotním stavu zpracováváme?

Údaje o zdravotním stavu zpracováváme pro účely:

 • poskytování zdravotní a psychosociální péče (podle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování);
 • poskytování sociálních služeb odborného sociálního poradenství a odlehčovací služby (podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách);
 • využívání Půjčovny pomůcek Cesty domů;
 • k efektivní spolupráci s dalšími institucemi, které se podílejí na poskytování zdravotní či sociální péčei nebo na její úhradě (k vyúčtování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, při podávání žádosti příspěvku na péči apod.);
 • k plnění právní povinnosti (na základě smlouvy uzavřené s klienty a pacienty a dále právní povinnosti, která se na Cestu domů vztahuje).

Jak chráníme údaje o zdravotním stavu a jak dlouho je uchováváme?

Za všech okolností klademe důraz především na diskrétnost a bezpečné uchování údajů o zdravotním stavu a na minimalizaci sdílení Vašich údajů. Cesta domů

 • uchovává přesné a aktualizované záznamy o vedení zdravotní péče (viz zákonný požadavek na vedení zdravotnické dokumentace);
 • předává informace formou, která je pro Vás srozumitelná;
 • zajistí, aby k údajům o Vašem zdravotním stavu měli přístup pouze pracovníci, kteří je nezbytně potřebují pro poskytování sjednaných služeb;
 • uchovává Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy, v souladu s příslušnými předpisy a zákony.

Za jakých okolností můžeme informace o zdravotním stavu sdílet?

Informace, které o Vás shromažďujeme, budeme sdílet s jinými institucemi či osobami pouze pokud:

 • jsme zákonem povinni tuto informaci sdílet
  (ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 písm. g) je poskytovatel zdravotních služeb povinen předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi)
  Dále: se státními orgány, resp. subjekty veřejné moci v případech, kdy Cestě domů poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.);
 • nás o toto sdílení požádáte;
 • nám v dané situaci k tomuto dáte výslovné svolení (např. při získávání dotací/grantů na péči od městských částí či nadací).

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo vyžádat si informaci o tom, které Vaše údaje o zdravotním stavu zpracováváme. Kromě práva být informován o účelu zpracování těchto údajů, jejich typu a době jejich uchování, práva zažádat si o náhled do zdravotnické dokumentace (dle ustanovení § 41 odst. 3 zákona o zdravotních službách), máte také možnost:

 • požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těch osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění právní či zákonné povinnosti;
 • požádat o omezení zpracování.

V ostatním platí obecné zásady zpracování osobních údajů.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 13. 9. 2021.