Ochrana údajů pacientů a klientů

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládají pacienti, klienti i rodinní příslušníci či další pečující.


Tato stránka slouží k tomu, abychom Vám vysvětlili, jaké údaje Cesta domů shromažďuje, k čemu je využívá a jaká jsou Vaše práva. Snaží se odpovědět především na tyto otázky:

 • proč shromažďujeme Vaše osobní údaje
 • k jakému účelu Vaše záznamy zpracováváme
 • jak chráníme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme
 • za jakých okolností můžeme Vaše osobní údaje sdílet
 • jaká jsou Vaše práva

Proč shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Naším cílem je poskytování kvalitní zdravotní a psychosociální péče. K tomuto účelu potřebujeme znát Vaše osobní údaje, záznamy o zdravotním stavu nebo o péči, kterou jsme Vám poskytli či plánujeme poskytnout. Tyto údaje mohou zahrnovat:

 • záznamy o zdravotním stavu a o průběhu léčby
 • výsledky provedených vyšetření
 • identifikační údaje: adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, rodné číslo, informace o Vašem zdravotním pojištění a kontakt na registrujícího praktického lékaře
 • další důležité informace od příbuzných a pečujících, které nám pomohou řešit Vaše individuální potřeby

K jakému účelu Vaše záznamy zpracováváme?

Informace o Vás využíváme:

 • abychom mohli být během poskytování služeb v kontaktu s Vámi i s Vašimi rodinnými příslušníky a pečujícími
 • pro poskytování zdravotní a psychosociální péče (viz zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování)
 • pro poskytování sociálních služeb odborného sociálního poradenství a odlehčovací služby (viz zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách)
 • za účelem využívání Půjčovny pomůcek Cesty domů
 • k efektivní spolupráci s dalšími institucemi, které se podílejí na zdravotní péči nebo na její úhradě (k vyúčtování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, při podávání žádosti příspěvku na péči apod.)
 • k plnění právní povinnosti (na základě smlouvy uzavřené s klienty a pacienty a dále právní povinnosti, která se na Cestu domů vztahuje)
 • k získání dotací a grantů na péči
 • ke sledování kvality našich služeb a k jejich optimalizaci
 • k odpovědnému vyhodnocování stížností a rizik

Jak chráníme Vaše osobní údaje a jak dlouho je uchováváme?

Za všech okolností klademe důraz především na diskrétnost a bezpečné uchování Vašich údajů a na minimalizaci sdílení Vašich údajů. Zavazujeme se:

 • uchovávat přesné a aktualizované záznamy o vedení zdravotní péče (viz zákonný požadavek na vedení zdravotnické dokumentace)
 • předávat informace formou, která je pro Vás srozumitelná
 • zajistit taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k úniku informací
 • zabezpečit, aby k údajům o Vašem zdravotním stavu měli přístup pouze pracovníci, kteří je nezbytně potřebují pro poskytování služeb a komplexnost péče Cesty domů
 • uchovávat Vaše údaje po dobu nezbytně nutnou pro plnění smlouvy, v souladu s příslušnými předpisy a zákony

Za jakých okolností můžeme Vaše informace sdílet?

Informace, které o Vás shromažďujeme, budeme sdílet s jinými institucemi či osobami pouze pokud:

 • jsme zákonem povinni tuto informaci sdílet
  (Ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 písm. g) je poskytovatel zdravotních služeb povinen předat jiným poskytovatelům zdravotních služeb nebo poskytovatelům sociálních služeb potřebné informace o zdravotním stavu pacienta nezbytné k zajištění návaznosti dalších zdravotních a sociálních služeb poskytovaných pacientovi.
  Dále: se státními orgány, resp. subjekty veřejné moci v případech, kdy Cestě domů poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jde zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu apod.)
 • nás o toto sdílení požádáte
 • nám v dané situaci k tomuto dáte výslovné svolení (např. při získávání dotací/grantů na péči od městských částí či nadací)

Jaká jsou vaše práva?

Máte právo vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Kromě práva být informován o účelu zpracování Vašich osobních údajů, typu údajů a době jejich uchování, práva zažádat si o náhled do zdravotnické dokumentace (dle ustanovení § 41 odst. 3 zákona o zdravotních službách), máte také možnost:

 • požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těch osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění právní či zákonné povinnosti.
 • požádat o omezení zpracování

Osobní údaje a údaje zvláštní kategorie (např. záznamy o zdravotním stavu) Cesta domů z.ú. zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 a dále v souladu s vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
Vyžádat si informace o tom, jaké údaje o Vás Cesta domů zpracovává, stejně jako uplatnit níže uvedená práva, můžete buď osobně anebo písemně zasláním na adresu Kancelář Cesty domů, Heleny Kočvarové 1, 140 00. Na Váš požadavek budeme reagovat co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od vznesení Vašeho požadavku. Pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí nebo se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme nekorektně či nezákonně, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady byly naposledy aktualizovány 30. 5. 2018.