O knihovně


Knihovna Cesty domů, která byla založena v roce 2004, je první knihovnou v ČR, jejíž fond je zaměřený na paliativní a hospicovou péči v celé její šíři, tj. shromažďuje dokumenty z oborů lékařství, ošetřovatelství, psychologie, sociální práce, spiritualita apod.

Knihovna je otevřena pro všechny, kdo mají zájem o literaturu zaměřenou na konec lidského života, na péči o umírající či na paliativní medicínu. Slouží jak profesionálům a studentům pečujících profesí, tak zainteresovaným laikům. Knihovna spolupracuje s Národní lékařskou knihovnou, knihovnami odborných pracovišť i ostatními veřejnými knihovnami. Prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby umožňuje přístup ke svému fondu uživatelům z celé ČR.

Fond tvoří v současné době zhruba 4 500 knih, zvukových nosičů a elektronických dokumentů. Přibližně čtvrtina z nich je zakoupena v zahraničí; ve své většině jsou to tituly v tuzemských knihovnách nedostupné. Ve fondu knihovny najdete nejen odborné knihy lékařských, ošetřovatelských a psychosociálních oborů, ale i beletrii a audioknihy.

Celý katalog je přístupný on-line. Knihy je možné si přes internet rezervovat a výpůjčky prodlužovat. Většinu knih půjčujeme absenčně (domů), některé knihy a elektronická média pouze prezenčně (do studovny).

Členění knižního fondu

Knihy jsou označené signaturou, podle níž je lze rozdělit do jednotlivých tematických skupin.

M – lékařství: odborné knihy z oblasti paliativní medicíny, onkologie, léčby bolesti
O – ošetřovatelství: knihy pro sestry a profesionály v ošetřovatelství, zaměřené na paliativní ošetřovatelství a péči o ležící pacienty, léčbu ran, léčbu bolesti
S – sociální práce a sociologie: knihy týkající se hospicové péče lůžkové i domácí, sociální práce s nemocnými, péče o pečující, syndromu vyhoření, celostního přístupu k umírajícím pacientům
P – psychologie: knihy zaměřené na psychologické aspekty nemoci, umírání, smrt a péči o umírající, komunikaci s nemocným, s rodinou, s umírajícími dětmi, psychoonkologii
PE – etika: knihy zabývající se etikou zdravotní péče, bioetikou, lékařskou etikou, důstojností lidského života, problematikou euthanasie
ZZ – zármutek a truchlení: knihy o zármutku a o procesu truchlení po smrti blízké osoby
D – duchovní: (duchovní nauky, duchovní péče) knihy týkající se duchovních aspektů lidské existence, spirituální péče o nemocné a umírající, multikulturního přístupu k duchovní péči, specifikům postoje ke smrti a duchovní péče v jednotlivých náboženstvích a u lidí bez vyznání
B – beletrie: malý fond prózy a poezie, včetně knih pro děti
H – hesláře, slovníky, atlasy
VV – knihy různých oborů
CD – audioknihy (beletrie, dětské knihy..)
EZ – elektronické zdroje