Aktuální situace ohledně úhrad mobilní paliativní péče pojišťovnami

Se začátkem roku 2018 vstoupila v platnost nová úhradová vyhláška se seznamem zdravotních výkonů, umožňující pojišťovnám nasmlouvat a proplácet mobilní specializovanou paliativní péči.

Podmínkou pro uzavření smlouvy mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pojišťovnou je úspěšné absolvování výběrového řízení na příslušném krajském úřadě. Cesta domů coby uchazeč takové výběrové řízení na Magistrátu hl. města Prahy úspěšně absolovala v březnu 2018.

Úhradová vyhláška je dovršením pilotního programu, který ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a Ministerstvem zdravotnictví ČR běžel v letech 2015 – 2017. Na základě dat od 14 poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče, která zpracovával Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), bylo prokázáno, že mobilní specializovaná paliativní péče je bezpečná, dokáže v domácím prostředí účinně tlumit nežádoucí projevy onemocnění a tím maximálně udržet a zachovat kvalitu života až do posledních chvil a není dražší, než jiné formy péče, které jsou umírajícím obvykle poskytovány.

Vyhláška umožňuje úhradu v odbornosti 926 – domácí paliativní péče, a to formou ošetřovacího dne. Pacientovi, který splňuje indikační kritéria pro tuto úhradu, zdravotní pojišťovna v případě uzavření smlouvy s daným mobilním hospicem uhradí péči zdravotnického týmu složeného z lékaře a sestry, který je mu dostupný 24 hodin denně. Pacienti tak i při velké nestabilitě a při výskytu závažných symptomů jako je bolest, dušnost, zvracení a jiné mohou zůstat v domácím ošetření a nemusí být zbytečně převáženi do nemocnice, nebo naopak při takto zajištěné péči mohou být bezpečně z nemocnice předáni domů.

Mobilní specializované paliativní péče jako nedílná součást hospicové služby zahrnuje také péči o sociální, psychické a spirituální potřeby umírajících a jejich blízkých. Nabízí rovněž podporu blízkým při úmrtí a také v období po úmrtí nemocného. Proto se o tyto pacienty a rodiny starají multidisciplinární týmy. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění tak pochopitelně nemůže pokrýt veškeré náklady těchto týmů a tato forma péče bude i nadále závislá na dalších příjmech – z dotací, darů i grantů.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů