Podmínky použití online darovacího nástroje – platební brány GoPay

Platba daru on-line prostřednictvím platební brány GoPay – informace pro dárce (podmínky použití)


Tyto informace vydává Cesta domů, z.ú., se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4, IČ: 265 28 843 (dále jen „Cesta domů“) jakožto obdarovaný prostřednictvím platební brány GoPay.

Platební brána GoPay

Systém GoPay je tzv. on-line platební bránou, kdy dochází k převodu finančních prostředků za použité platební karty plátce nebo jiné platební metody, a to prostřednictvím sítě Internet (on-line) z účtu dárce na účet Cesty domů. Cesta domů využívá systém GoPay jako jeden z prostředků pro účely generování finančních prostředků na svou veřejně prospěšnou neziskovou činnost.

Zabezpečení

Systém GoPay je zabezpečeným šifrovaným systémem, při jehož využití se žádná třetí osoba v žádném případě nedostane k osobním údajům plátce (dárce) či k důvěrným informacím o jeho bankovním účtu, přihlašovacích údajích ani k informacím o jeho platebních kartách. Všechny tyto informace jsou přenášeny zabezpečenými datovými kanály. Více o systému GoPay lze nalézt na www.gopay.com.

Provozovatel

Provozovatelem platební brány GoPay je společnost GOPAY s.r.o., se sídlem Planá 67, České Budějovice 370 01, IČ: 26046768, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 11030. Právní vztah dárce – obdarovaný však vzniká mezi dárcem využívajícím systém GoPay a Cestou domů.

Poskytnutí daru, uzavření smlouvy

Prostřednictvím platební brány GoPay dárce uzavírá s Cestou domů darovací smlouvu ve smyslu ustanovení § 2055 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Smlouva je uzavřena po zadání platebních údajů (částka daru, email plátce – dárce a identifikační údaje jeho platební karty) okamžikem potvrzení platby (kliknutím na tlačítko „Zaplatit“ v systému GoPay, tedy projevem vůle dárce darovat příslušný finanční obnos) – Cesta domů tímto výslovně přijímá veškeré dary poskytnuté jí prostřednictvím systému GoPay. Vzhledem k tomu, že v okamžiku odsouhlasení platby dárcem dochází k okamžitému převodu finančních prostředků, nevyžaduje darovací smlouva písemnou formu. Analogická situace nastává i při výběru způsobu platby – převodem na účet Cesty domů, kdy sice nedochází k okamžitému převodu finančních prostředků, ale zadáním svých údajů a výše daru dárce projevuje vůli darovat příslušný finanční obnos.

Dary mohou být poskytnuty některým z platebních kanálů umožňovaných v rámci dárcovského nástroje Cesty domů, jedná se o:

  1. platba převodem na účet Cesty domů

  2. platba platební kartou on-line pomocí GoPay

  3. platba zrychleným převodem

Poskytnutím daru dárce zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami a že je přijímá a dar poskytuje v souladu s nimi. Dárce tím zároveň i stvrzuje, že všechny údaje, které o sobě poskytl, jsou pravdivé a že je tím, kdo dar poskytl a kdo je oprávněným příjemcem potvrzení o daru pro daňové účely.

Poskytnutím daru zároveň dárce deklaruje, že poskytnuté prostředky pocházejí z legálních zdrojů.

Dárce si je vědom, že mu poskytnutím daru nevznikají žádná práva na používání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log či jiných předmětů duševního či průmyslového vlastnictví Cesty domů, z.ú.

Potvrzení o daru

Hodnotu poskytnutého daru si dárce může odečíst od základu daně za předpokladu, že jsou splněny podmínky zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o daních z příjmů“.

formulář k vytvoření potvrzení o daru

Finanční dar

Určení finančního daru je dáno účelem, na který je poskytován – na podporu činností Cesty domů. Účel je uveden vždy na webové stránce, ze které dochází ke vstupu do systému GoPay. Dárce neplatí za použití systému GoPay žádné další poplatky – darovaná částka je konečnou sumou, která mu bude stržena z účtu.

Cesta domů jakožto osoba, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické a sociální služby, upozorňuje, že není oprávněna přijmout dar od osoby, která je v době darování v péči Cesty domů nebo jinak přijímá její služby (§ 2067 občanského zákoníku).

§ 2067

(1) Darování osobě, která provozuje zařízení, kde se poskytují zdravotnické nebo sociální služby, anebo osobě, která takové zařízení spravuje nebo je v něm zaměstnána, je neplatné, stalo-li se v době, kdy dárce byl v péči takového zařízení nebo jinak přijímal jeho služby.
(2) Odstavec 1 se nepoužije, je-li obdarovaný osobou dárci blízkou.

Pravidelný finanční dar pomocí platební karty

Pokud dárce zvolí pravidelnou měsíční podporu pomocí platební karty, bude mu z ní automaticky jednou měsíčně strhávána zvolená fixní částka. Dárce si volí počet měsíců, po který chce obnos zasílat. Celková maximální darovaná částka je rovna násobku zvolené částky a počtu měsíců.

Dárce bude o založení opakované platby vyrozuměn emailem bezprostředně po založení platby.

Pokud chce dárce pravidelnou měsíční podporu ukončit, může tak učinit kdykoliv zasláním požadavku na adresu dary@cestadomu.cz.

Osobní údaje

S Vašimi údaji zacházíme s respektem, důvěrně a bezpečně. V případě darování Vaše údaje používáme výhradně za účelem péče o dárce (děkování, informování o dění v Cestě domů – newsletter Kaleidoskop, zvaní na akce pro dárce a příznivce, agenda potvrzení o daru pro daňové účely apod.) Více o naší politice ochrany Vašich údajů si můžete přečíst zde.