Strategický plán na roky 2023–2025

Cesta domů uveřejňuje svůj strategický plán na příští tři roky. Chce tím veřejně deklarovat své hodnoty a priority pro toto období.

Cesta domů

Cesta domů stojí od svého vzniku na dvou pilířích: PÉČE zahrnuje služby pro pacienty, klienty a jejich blízké, OSVĚTA nabízí služby pro veřejnost, jejichž cílem je měnit pohled české společnosti na lidskou konečnost. PÉČEOSVĚTA jsou rovnocenné a vzájemně propojené, jejich provázanost a možnost vzájemné inspirace jsou „rodinným stříbrem“ Cesty domů.

Hodnotovým východiskem pro práci Cesty domů jsou lidskost, profesionalita, respekt, otevřenost týmovost.

Posláním Cesty domů je

  • usilovat o takové společenské změny, které by umožnily lidem na konci života dožít tam, kde si to přejí, s podporou specializované paliativní péče, pokud ji potřebují;
  • poskytovat multiprofesní služby nevyléčitelně nemocným a umírajícím dětem i dospělým v jejich přirozeném prostředí a nabízí podporu jejich blízkým;
  • veřejně prosazovat přijetí vědomí, že umírání je přirozená součást života;
  • fungovat nezávisle na státu, politických stranách, církvích, privátních subjektech.

Umřít? Dobře. Ale umřít dobře. motto Cesty domů

Z poslání i motta vychází snaha „měnit k lepšímu způsob, jakým se v Česku umírá“.

Při tvorbě strategického plánu pro roky 2023–2025 jsme vycházeli právě z těchto hodnot a snahy naplňovat své poslání. Hledali jsme rovnováhu mezi stabilitou a rozvojem. Ty podle nás nejsou v protikladu, naopak, doplňují se a první je předpokladem pro druhé.

V oblasti Péče je Cesta domů pro období 2023–2025 rozhodnutá výrazně nerozvíjet služby určené pacientům a klientům ve smyslu rozšiřování jejich škály. Zvážíme ale možné směry rozvoje do budoucna, vybereme priority a připravíme konkrétní projekt pro nadcházející období, abychom v něm naplnili ambici zajistit komplexní péči o pacienty na konci života.

V letech 2023–2025 chceme především personálně stabilizovat zdravotnický tým a posílit provoz ambulance paliativní a podpůrné péče. Rozvíjet budeme spolupráci s nemocničními paliativními týmy i s nemocnicemi, kde takové týmy dosud nevznikly.

Navýšit chceme kapacitu terénních odlehčovacích služeb pro hospicové, ambulantní i dlouhodobé klienty a posílit sociální práci v terénní službě.

Poradna bude pokračovat v podpoře zájemců z celé ČR při individuálním plánování a zajištění péče v závěru života. Provázet bude pozůstalé z řad veřejnosti (jejichž blízký nezemřel v péči Cesty domů) a rozvíjet bude zejména přímou práci s klienty po perinatální ztrátě (ztrátě miminka krátce před anebo po narození). Zmapovat bychom chtěli možnosti umírání a paliativní péče v zařízeních sociálních služeb, azylových domech, vězeních apod. Aktivně se budeme zasazovat o změnu procesu přiznávání příspěvku na péči pro terminální pacienty.

Vedle rozvíjející se nabídky psychosociální podpory v rodinách v hospicové i ambulantní péči Cesty domů se podpůrný tým zaměří na skupinovou formu podpory pozůstalých, např. pro dospívající, rodiče nebo sourozence zemřelých dětí, vdovce apod. Pozornost chceme věnovat specifickým potřebám ukrajinských příchozích.

Půjčovna pomůcek si chce zachovat schopnost pružné reakce na případné navýšení kapacity domácího hospice i dostatečnou dostupnost polohovacích postelí pro pacienty domácího hospice a ambulance.

Poradna Cesty domů

V oblasti Osvěty chce Cesta domů v dlouhodobém horizontu posílit aktivity pro širokou laickou veřejnost. Pro školy má Cesta domů ambici stát se první volbou, pokud potřebují nasměrovat v otázkách týkajících se smrti, umírání a truchlení. Osvětové aktivity chceme rozvíjet v synergii s dalšími subjekty.

Nejen naše nakladatelství chce v letech 2023–2025 zůstat dobře propojené a úzce spolupracující s ostatními týmy. Posílit chceme marketing publikací a spolupráci s interní i externí ediční radou. Pevněji chceme propojit nakladatelské a vzdělávací aktivity Cesty domů.

Ve vzdělávání chceme rozvíjet a průběžně aktualizovat nabídku akreditovaných i neakreditovaných kurzů, nabízet mentoring dalším poskytovatelům mobilní specializované paliativní péče a připravit portfolio vzdělávacích aktivit pro školy. Téma smrti a umírání chceme prosadit do vzdělávání budoucích pedagogů.

Chceme provést marketingový průzkum zaměřený na znalost Cesty domů jako značky a podle jeho výsledků realizovat informační kampaň.

Rozvíjet chceme síť dobročinných obchodů, které svými tržbami významně přispívají do rozpočtu Cesty domů.

V oblasti Zázemí, kam počítáme týmy Fundraisingu a péče o dárce, Ekonomiky a financování, IT, kanceláře a provozu a v neposlední řadě naše dobrovolníky, se v nadcházejícím období chceme zaměřit na efektivní procesy, moderní nástroje a technologie.

Péče o zdroje a dárce je klíčovým nástrojem pro dlouhodobou udržitelnost aktivit Cesty domů. Zaměříme se na dlouhodobé plánování s cílem zvyšovat míru finanční nezávislosti organizace, podporovat pestrost zdrojů a reagovat na růst Cesty domů a jejích aktivit. Fundraising chceme rozvíjet ve všech hlavních segmentech dárců a provést rozvahu nad novými příležitostmi (major donors, odkazy ze závěti, telefundraising, nové technologie aj.).

Finanční řízení je pevnou oporou pro růst organizace. Za tím účelem budeme dále optimalizovat interní procesy a systematicky promýšlet péči o investice a finanční rezervu, posílíme plánování i controlling. Průběžně budeme hledat možné úspory, což souvisí mj. s aktuální situací celospolečenské ekonomické krize, která provází tvorbu tohoto strategického plánu.

Dobrovolníci jsou důležitou součástí týmu Cesty domů. Chceme pro ně vytvářet nové příležitosti k zapojení, v péči, v dobročinných obchodech i v osvětě.

Lidé, týmy a jejich spolupráce je jedním z nejcennějších rysů Cesty domů. Rozvoj organizace a s ním související růst i v počtu zaměstnanců přináší nové výzvy v oblasti péče o ně, jejich výběr, hodnocení, odborný rozvoj, motivaci a odměňování. Tým Cesty domů jsme proto již nyní rozšířili o pozici HR manažera, který podpoří vedoucí pracovníky v řízení jednotlivých týmů.

V oblasti administrativy, provozu a IT se zaměříme na větší systematičnost, zavádění efektivních procesů, posílení podpory pro vedení organizace a rozvoj nových nástrojů s ohledem na pokračující růst Cesty domů, propojování různých systému a využití nových technologií.

Těšíme se na cesty a cestičky, kterými v příštích letech půjdeme a tento plán nám pomůže držet kurz vedoucí k cíli.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů