Dlouhodobé ošetřovné

Od 1. června 2018 lze žádat o novou dávku z nemocenského pojištění, dlouhodobé ošetřovné. Pro většinu pacientů domácích hospiců a jejich pečujících je ale dávka nedosažitelná. Jaké jsou z našeho pohledu největší překážky v jejím čerpání?

Na rozdíl od ošetřovného, které pokrývá nejdéle 9 kalendářních dní, lze dlouhodobé ošetřovné čerpat až po dobu 90 dní. To je také zákonná lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči. Ten může být přiznán osobě, která je skutečně dlouhodobě závislá na péči jiné osoby. Všechny tyto dávky společně tvoří ucelený systém, který by měl pokrývat různé životní situace a poskytovat finanční podporu při péči (v domácím prostředí) o lidi s nemocí různého stupně závažnosti a pokročilosti a o osoby nesoběstačné.

Mnoho lidí si přeje zemřít v domácím prostředí a díky blízkým, kteří o ně pečují, s pomocí týmů mobilních hospiců nebo v některých případech i bez ní, se jim může toto přání splnit. Dočasné uvolnění ze zaměstnání a dávka dlouhodobého ošetřovného pak může být pro zajištění péče blízkou osobou a pokrytí výpadku z běžného příjmu domácnosti zásadní. Pro naprostou většinu pacientů v péči mobilních hospiců a jejich pečujících je ale zmíněná dávka nedostupná, vzhledem k podmínkám nastaveným pro její získání. V případě Cesty domů tuto dávku od jejího zavedení dokázal čerpat jediný z našich pacientů (z více než dvou set, které jsme od začátku června 2018 v závěru života doprovodili).

Největší bariérou pro čerpání dávky dlouhodobého ošetřovného ze strany pečujících o pacienty v pokročilé fázi nevyléčitelného onemocnění, u kterých byla ukončena kurativní léčba a byli referování do péče mobilního hospice – tedy nejčastěji u onkologických pacientů v pokročilé fázi nemoci –, je sedmidenní hospitalizace. Onkologicky nemocní pacienti totiž obvykle docházejí na chemoterapii nebo ozařování ambulantně. V ambulanci se také zpravidla dozvědí o zhoršení svého stavu a rozhodnutí o ukončení kurativní léčby. Podmínku hospitalizace tedy nemohou splnit.

Podobné je to i u geriatrických pacientů. Ti obvykle žijí v domácím prostředí a ke zhoršení zdravotního stavu u nich může dojít skokově, ne ale způsobem, který by vyžadoval hospitalizaci, navíc požadované délky. Rodina, která by mohla a chtěla o svého staršího člena pečovat, pak má svůj záměr ztížený kvůli tomu, že opět vzhledem k nesplnění podmínky hospitalizace nemůže dávku čerpat. Pečující musejí hledat způsob, jak skloubit práci a mnohdy časově náročnou péči.

Nelze pominout ani obecný trend hospitalizační dobu zkracovat a nemocné propouštět co nejdříve po stabilizaci stavu – 3- až 5denní hospitalizace jsou normou. Další péče je pak vedena ambulantně. Požadovaná doba hospitalizace 7 dní tak opět nemůže být naplněna. Držet nemocné na lůžcích akutní zdravotní péče zbytečně ze sociálních nebo ekonomických důvodů je nepřijatelné.

Tvůrci zákona byli jistě vedeni dobrým úmyslem a zároveň snahou, aby dávka dlouhodobého ošetřovného nebyla zneužívána. Při nastavování podmínek čerpání je ale potřeba také znalost a zkušenost z terénu. Ze stejného důvodu je žádoucí, aby došlo k rozšíření pravomoci rozhodnout o nároku na čerpání této dávky na praktické lékaře, případně specialisty, u kterých se pacient léčí. Podmínku sedmidenní hospitalizace jako regulačního faktoru by pak mohlo nahradit právě vyjádření specialisty.

S ohledem na popsané skutečnosti jsme oslovili ministryni práce a sociálních věcí a několik členů výborů pro zdravotnictví a pro sociální politiku Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu ČR se žádostí o vyhodnocení možnosti novelizovat zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění ve smyslu vypuštění podmínky sedmidenní hospitalizace a nastavení jiných regulačních mechanismů pro čerpání dávky dlouhodobého ošetřovného. Jedná se o prospěch pacientů v pokročilé fázi nemoci či stáří, kteří si přejí zemřít v domácím prostředí a jejichž rodinám a pečujícím by mohla dávka významně ulehčit.

Informace k tématu lze sledovat v reportáži České televize odvysílané v Událostech dne 13. ledna 2019. V případě zájmu o vlastní zapojení do snahy o změnu v tomto zákoně nebo jiných předpisech, které se týkají poskytování paliativní a hospicové péče v České republice, je možné hledat podporu v advokační příručce dostupné na webu Cesty domů.

Všechno důležité vám pošleme

Jednou měsíčně rozesíláme Kaleidoskop – souhrn všeho zajímavého dění kolem Cesty domů. Přihlaste se k odběru a nic vám neuteče.
Archiv Kaleidoskopů