Pravidla aukce


Dražební vyhláška a pravidla dobročinné aukce 2023

1. POŘADATEL AUKCE

Dobročinnou aukci pořádá Cesta domů, z.ú., IČO: 26528843, se sídlem v ulici Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své činnosti. Dobročinná aukce se koná v rámci veřejné sbírky, povolené dražebníkovi odborem daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy, čj. S-MHMP/1581592/2014, 1626411/2014 (dále jen „veřejná sbírka“). Za účelem její podpory budou na aukci prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude jako výraz díků prodáno tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který při aukci daného díla zároveň poskytne nejvyšší dar (vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla), dále jen „aukce“ či „sálová aukce“.

Místo konání aukce: hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8
Datum konání aukce: 2. 11. 2023
Čas zahájení aukce: 19 hodin

Prohlídka předmětů sálové aukce se uskuteční v hotelu Hilton Prague v den aukce od 16 hodin.
Dosažený výtěžek z této dobročinné aukce půjde v plné výši na činnost Cesty domů, z.ú. a je součástí veřejné sbírky. Náklady na realizaci aukce jsou kryty zejména z darů sponzorů aukce.

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý návštěvník či host aukce, který se zaregistruje v místě konání aukce (nejdříve v 16 hodin v den konání aukce) a při registraci obdrží dražební číslo. Účastník aukce je povinen doložit svou totožnost předložením občanského průkazu či cestovního pasu a zapsat se do seznamu účastníků aukce. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci; za účastníka aukce – právnickou osobu – může kromě statutárního orgánu jednat i prokurista.

Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, jedná-li se o osobu, jež porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Na registraci ani na účast na aukci není právní nárok. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo účastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce svou registrací souhlasí s tím, že se při aukci bude řídit touto vyhláškou, pokyny licitátora a dražebníka a že nebude žádným způsobem narušovat průběh aukce. Dražební jistina není požadována.

Aukce se mohou účastnit též osoby zaregistrované na Livebid.cz, jejichž účast na aukci dražebník předem schválil, resp. jejichž registraci neodmítl. U těchto osob není osobní registrace v místě konání aukce třeba. Při činění podání v aukci jsou tyto osoby zastoupeny zástupci Livebid.cz.

Svou registrací účastník aukce také souhlasí s tím, že v průběhu sálové aukce budou pořizovány fotografie, audio- či videozáznamy, které dražebníkovi poslouží jako dokumentace a možný výstup pro média a sociální sítě.

3. PŘEDMĚTY AUKCE

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací ceny) v aukčním katalogu, který je přílohou této dražební vyhlášky (dále též jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží v pořadí uvedeném v aukčním katalogu. Předměty se draží a vydražitel předmět kupuje tak, jak stojí a leží. Ve vztahu k vydražiteli neodpovídá dražebník za žádné vady předmětu. Účastník aukce má možnost se před aukcí osobně seznámit se stavem každého draženého předmětu a je výhradně na jeho uvážení, zda dražený předmět odpovídá popisu a zda se k účasti na dražbě uvedeného předmětu rozhodne.

Nejnižší podání znamená kupní cenu, za kterou bude daný předmět prodán tomu účastníkovi aukce, jenž v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi nejvyšší peněžitý dar do veřejné sbírky. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tento dodatek bude účastníkům aukce k dispozici v čase a místě konání aukce. Položky z dodatku k aukčnímu katalogu se draží jako poslední.

4. AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným opotřebením v čase se v aukčním katalogu neuvádí. Všechny dražené předměty se draží bez ohledu na vady a nedostatky či chybný popis.

5. PRŮBĚH AUKCE

Při aukci vybízí licitátor účastníky aukce k podávání závazných nabídek na koupi předmětu a poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky. Postupuje se přitom v pořadí uvedeném v katalogu. Po vyvolání předmětu, uvedení jeho stručného popisu a nejnižšího podání mohou účastníci aukce činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba trvá, dokud účastníci aukce činí příhozy. Jejich výše je určena tarifem příhozů uvedeným níže. Učiněná nabídka na koupi daného předmětu a poskytnutí peněžitého daru (příhozem) je pro účastníka aukce závazná. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil.

Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě přiklepne daný předmět tomu účastníkovi aukce, jenž učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu za nejnižší podání a darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním) mezi dražebníkem a vydražitelem, který učinil nejvyšší nabídku. Pokud je učiněna nabídka pouze ve výši nejnižšího podání, je uzavřena kupní smlouva na prodej předmětu vydražiteli za nejnižší podání.

Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne o tom, komu z nich daný předmět připadne, licitátor. Pokud ani po opakované výzvě není učiněno nejnižší podání, považuje se předmět za neprodaný. Výše příhozu se v daném okamžiku řídí podle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. podle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – příhoz:
do 9 999 Kč: 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: 2 000 Kč
50 000 – 99 999 Kč: 5 000 Kč
100 000 Kč a více: 10 000 Kč

Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned přímo v aukčním sále, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor v duchu aukčních zvyklostí, zásad poctivosti a spravedlnosti. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto, a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu, zda určitá nabídka byla či nebyla učiněna, je dražebník oprávněn od již uzavřených smluv odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníci aukce nemohou z tohoto titulu činit vůči dražebníkovi žádné nároky, s výjimkou nároku na vrácení již uhrazené kupní ceny a poskytnutého peněžitého daru.

6. NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7. ZPŮSOB ÚHRADY

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar v hotovosti, kartou či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník podle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru a převzetím předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu.

Vydražené předměty budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru, a to na základě potvrzení dražebníka o jejich úhradě, buď v den konání aukce přímo v místě jejího konání, nebo v dalších dnech po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle.

Předání předmětu vydražiteli prostřednictvím služeb třetích stran je možné pouze po předchozí domluvě s dražebníkem a bude realizováno na náklady vydražitele. Dražebník je oprávněn vyžadovat předložení písemné plné moci pro účely převzetí předmětu.

9. POTVRZENÍ O DARU PRO DAŇOVÉ ÚČELY

Pro daňové účely vystaví dražebník vydražiteli potvrzení o finančním daru na výši daru, který účastník aukce učinil nad rámec ceny předmětu. Výše daru se rovná rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním (vyvolávací cenou). Potvrzení o daru vystavuje dražebník automaticky a e-mailem rozesílá do konce ledna následujícího kalendářního roku. Pokud vydražitel nabude vlastnictví předmětu díky nabídce ve výši nejnižšího podání (vyvolávací ceny), tak dražebník potvrzení o daru pro daňové účely vydražiteli nevystavuje.


10. JINÉ ZPŮSOBY DRAŽENÍ

Účastník aukce může dražit i bez své osobní přítomnosti na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k jeho zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat soupis předmětů, které chce účastník aukce dražit, identifikované podle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník v zastoupení účastníka aukce oprávněn u daného předmětu učinit. Plná moc k zastoupení v aukci je k dispozici ke stažení na webových stránkách www.cestadomu.cz/aukce a je nedílnou součástí tohoto katalogu.

Podepsaný formulář plné moci je třeba doručit dražebníkovi osobně nebo poštou na adresu Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4 – Michle, případně e-mailem na adresu registrace@cestadomu.cz, a to do 2. 11. 2023 do 12 hodin. Plnou moc lze také odevzdat osobně v místě konání aukce 2. 11. 2023 od 16 do 18 hodin, odevzdání po tomto termínu je možné pouze po domluvě s dražebníkem. Dražení po telefonu je možné po dohodě s dražebníkem. V tomto případě je nezbytná předregistrace na www.cestadomu.cz/aukce.

Další možností dražit bez osobní přítomnosti je dražba prostřednictvím online aukční platformy Livebid.cz, jejímž provozovatelem je Livebid s.r.o., IČ: 14100169. Katalog sálové aukce bude na platformě Livebid.cz přístupný od 24. 10. 2023. Dražitel, který se bude sálové aukce účastnit přes platformu Livebid.cz, je povinen řídit se touto dražební vyhláškou a podmínkami využití platformy Livebid.cz a v sálové aukci bude zastoupen zástupcem platformy Livebid.cz.

11. ONLINE AUKCE

Některé předměty jsou zařazeny do tzv. online aukce. Online aukce probíhá před aukcí uvedenou v bodě 1., a to prostřednictvím webových stránek dražebníka www.cestadomu.cz/aukce (dále jen „web“) od 10. do 23. 10. 2023.

Prohlídka předmětů online aukce je možná po předchozí domluvě v sídle dražebníka, a to v termínu od 10. do 23. 10. 2023. Kontakt pro domluvení osobní prohlídky je následující: registrace@cestadomu.cz.

Na online aukci se použijí výše uvedená pravidla s těmito odlišnostmi.

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci lze provést od 6. 10. 2023 a v průběhu konání online aukce. Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným číslem dražitele a aukčním kódem PIN. Nabídky je možné činit prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu v online aukci, přičemž účastník online aukce musí přitom být identifikován svým e-mailem a přiděleným PIN.

Předměty online aukce jsou zveřejněny v aukčním katalogu s tím, že je rozlišeno, které předměty jsou předmětem sálové aukce a které jsou předmětem online aukce. Předměty zařazené do online aukce mají pořadová čísla 501 a vyšší.

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby. Způsob, který dražiteli vyhovuje, se volí u konkrétního díla kliknutím na pole „Okamžitý příhoz“ nebo „Váš limit“.

a) Účastník aukce provádí příhozy

Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí podle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. podle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše příhozu v online aukci:

do 1 999 Kč: 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: 2 000 Kč
50 000 – 99 999 Kč: 5 000 Kč
100 000 Kč a více: 10 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být pro dražebníka příhozem i tato vyvolávací cena.

Maximální výše nové nabídky je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu. O překonání příhozu nebude účastník online aukce informován.

b) Účastník aukce draží „na limit“

Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připraven zaplatit.
Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však podle následujících podmínek:

Minimální výše limitu se stanoví podle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. podle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše limitu v online aukci:
do 1 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 2 000 Kč
50 000 – 99 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 5 000 Kč
100 000 Kč a více: 10 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být limitem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Maximální výše limitu je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Systém automatického přihazování poté podle příhozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje cenu předmětu. Pokud ostatní účastníci aukce nepřekonají limit dražitele, potom dražitel, který limit učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dražitelů, a to podle výše uvedené stupnice minimálních příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřejněna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu. O překonání limitu nebude účastník online aukce informován.

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění limitu.

Účastníci online aukce nebudou e-mailem informováni o blížícím se konci aukce předmětu, na který prováděli příhozy/stanovili limit. Je na účastnících aukce, aby si zkontrolovali, zda jejich příhoz/limit nebyl překonán.

Možnost elektronických příhozů končí v termínu uvedeném na webu dražebníka u každého předmětu jednotlivě. Úspěšní vydražitelé budou kontaktováni dražebníkem v následujících dvou pracovních dnech. Účastník online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši nejnižšího podání a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a kupní cenou za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu dražiteli účast v online aukci odmítnout, zejména v případě, pokud dražitel narušuje řádný průběh online aukce, např. činěním podezřele vysokých příhozů apod.

V rámci online aukce se účastník aukce nemůže nechat zastupovat dražebníkem (výše uvedený bod 10. se nepoužije).

Vydražené předměty z online aukce budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru po ukončení sálové aukce v hotelu Hilton Prague, případně po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost předložením občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Předměty, které nebudou v sálové a online aukci vydraženy, budou do 20. 12. 2023 nabídnuty na webu dražebníka v poaukčním prodeji.

12. VYŠŠÍ MOC

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může zrušit výstavu předmětů sálové aukce; sálovou aukci změnit v aukci online; online či sálovou aukci zcela zrušit nebo z aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce dražbu jakéhokoli předmětu ukončit. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce uplatňovat vůči dražebníkovi žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo podle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Praze, dne 1.9. 2023