Pravidla aukce


Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce 2022

1. POŘADATEL AUKCE

Charitativní aukci pořádá Cesta domů, z.ú., IČO: 26528843, se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své činnosti. Charitativní aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která byla dražebníkovi povolena odborem daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy, čj. S-MHMP/1581592/2014, 1626411/2014 (dále jen „veřejná sbírka“). Za účelem podpory veřejné sbírky budou v rámci charitativní aukce prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude jako výraz díků prodáno tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který v rámci aukce daného díla poskytne nejvyšší dar (vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla), dále jen „aukce“ či „sálová aukce“.

Místo konání aukce: hotel Hilton Prague, Pobřežní 1, 186 00 Praha 8
Datum konání aukce: 12. 11. 2022
Čas zahájení aukce: 19 hodin

Prohlídka předmětů sálové aukce se uskuteční v hotelu Hilton Prague v den aukce od 16 h.
Celý výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na činnost Cesty domů, z.ú., a je součástí veřejné sbírky.
Náklady na realizaci aukce jsou kryté zejména z darů sponzorů aukce.

2. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý návštěvník či host na aukci, který se zaregistruje v místě konání aukce (nejdříve v 16 h v den konání aukce) a který při registraci obdrží dražební číslo. Účastník aukce je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu a zapsat se do seznamu účastníků aukce. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Účastník aukce se může dát v aukci zastupovat zmocněncem na základě písemné plné moci; za účastníka aukce – právnickou osobu – může kromě statutárního orgánu jednat prokurista.

Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, jedná-li se o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou, pokyny licitátora a dražebníka a nesmí žádným způsobem narušovat průběh aukce. Dražební jistina není požadována.

3. PŘEDMĚTY AUKCE

Předměty aukce jsou označeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) v aukčním katalogu, který je přílohou této dražební vyhlášky (dále též jen „předmět“ či „předměty“). Předměty se draží v pořadí, v jakém jsou uvedeny v aukčním katalogu. Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží. Dražebník vydražiteli neodpovídá za žádné vady předmětu.

Nejnižší podání znamená kupní cenu, za kterou bude daný předmět prodán tomu účastníkovi aukce, který v rámci aukce daného předmětu (nad rámec nejnižšího podání) nabídne dražebníkovi poskytnutí nejvyššího (peněžitého) daru do veřejné sbírky. Aukční katalog může být rozšířen o dodatek v případě, že se po jeho uzávěrce podaří získat další předměty, které mohou obohatit nabídku aukce. Tento dodatek bude účastníkům aukce k dispozici v čase a místě konání aukce. Položky z dodatku k aukčnímu katalogu se draží jako poslední.

4. AUKČNÍ KATALOG

Údaje v aukčním katalogu nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se v aukčním katalogu neuvádí.

5. PRŮBĚH AUKCE

V rámci aukce licitátor vybízí účastníky aukce k podávání závazných nabídek na koupi předmětu a poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky v pořadí předmětů uvedeném v katalogu. Po vyvolání předmětu (uvedení stručného popisu a nejnižšího podání) mohou účastníci aukce činit příhozy viditelným zvednutím dražebního čísla. Dražba trvá, pokud účastníci aukce činí příhozy. Výše příhozů je určena tarifem příhozů, který je uveden níže. Učiněnou nabídkou na koupi předmětu a poskytnutí peněžitého daru (příhozem) je účastník aukce vázán. Podáním nabídky (příhozu) účastník aukce potvrzuje, že se s předmětem aukce řádně seznámil.

Nebyla-li přes výzvu licitátora učiněna vyšší nabídka, oznámí licitátor ještě jednou poslední nejvyšší nabídku a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi aukce, který učinil nejvyšší nabídku. Tím je uzavřena smlouva na koupi předmětu za nejnižší podání a darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru do veřejné sbírky (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním) mezi dražebníkem a tím, kdo učinil nejvyšší nabídku (dále jen „vydražitel“). Pokud je učiněna nabídka pouze ve výši nejnižšího podání, je uzavřena kupní smlouva na prodej předmětu vydražiteli za nejnižší podání.

Učiní-li několik účastníků aukce současně stejně vysoké podání a nebylo-li učiněno podání vyšší, rozhodne licitátor o tom, komu z nich příklep udělí. Pokud ani po opakované výzvě není učiněno nejnižší podání, považuje se předmět za neprodaný. Výše příhozu se v daném okamžiku řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – příhoz:
do 1 999 Kč: 100 Kč
2 000–4 999 Kč: 200 Kč
5 000–9 999 Kč: 500 Kč
10 000–19 999 Kč: 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: 2 000 Kč
50 000 Kč a více: 5 000 Kč

Veškeré případné námitky k průběhu aukce musí být uplatněny ihned přímo v aukčním sále, jinak se k nim nepřihlíží. Tyto námitky řeší s konečnou platností licitátor v duchu aukčních zvyklostí, zásad poctivosti a spravedlnosti. V případě, že bude při aukci nějaká nabídka omylem přehlédnuta a/nebo k ní nebude z jiného důvodu přihlédnuto a/nebo v případě, kdy se bude licitátor nacházet v omylu ohledně toho, zda určitá nabídka byla či nebyla učiněna, je dražebník oprávněn od již uzavřených smluv odstoupit, a to již v průběhu aukce a/nebo do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce. Účastníci aukce nemají z tohoto titulu žádné nároky vůči dražebníkovi, s výjimkou nároku na vrácení již uhrazené kupní ceny a poskytnutého peněžitého daru.

6. NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7. ZPŮSOB ÚHRADY

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar v hotovosti, kartou či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne konání aukce.

Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů, je dražebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejícího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli.

Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru a převzetím předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu.

Vydražené předměty budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru, a to na základě potvrzení dražebníka o jejich úhradě, buď v den konání aukce přímo v místě jejího konání, nebo v dalších dnech po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle.

9. JINÉ ZPŮSOBY DRAŽENÍ

Účastník aukce může dražit i bez své osobní přítomnosti na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k jeho zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat předměty, které chce účastník aukce dražit, identifikované dle aukčního katalogu, a nejvyšší podání (nákupní limit), který je dražebník v zastoupení účastníka aukce oprávněn u daného předmětu učinit. Formulář plné moci je třeba doručit dražebníkovi osobně nebo poštou na adresu Heleny Kočvarové 1583/1, 140 00 Praha 4 – Michle, případně e-mailem na adresu registrace@cestadomu.cz, a to do 9. 11. 2022 do 23:59 h. Formulář je také možné odevzdat osobně v místě konání aukce 12. 11. 2022 od 16 do 18 h. Dražení po telefonu je možné po dohodě s dražebníkem. V tomto případě je nezbytná předregistrace na www.cestadomu.cz/aukce.

10. ONLINE AUKCE

Některé předměty jsou zařazeny do tzv. online aukce. Online aukce probíhá před aukcí uvedenou v bodě 1., a to prostřednictvím webových stránek dražebníka www.cestadomu.cz/aukce (dále jen „web“) od 1. do 9. 11. 2022.

Na online aukci se použijí výše uvedená pravidla s následujícími odlišnostmi.

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci je možno provést od 19. 10. 2022 a v průběhu konání online aukce. Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným číslem dražitele a aukčním kódem PIN. Nabídky je možné činit prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu v online aukci a účastník online aukce musí přitom být identifikován svým e-mailem a přiděleným PINem.

Předměty online aukce jsou zveřejněny v aukčním katalogu s tím, že je rozlišeno, které předměty jsou předmětem sálové aukce a které jsou předmětem online aukce. Předměty zařazené do online aukce mají pořadová čísla 501 a vyšší.

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby. Způsob volíte u konkrétního díla kliknutím na pole „Okamžitý příhoz“ nebo „Váš limit“.

a) Účastník aukce provádí příhozy

Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše příhozu v online aukci:
do 1 999 Kč: 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: 2 000 Kč
50 000 Kč a více: 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být příhozem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Maximální výše nové nabídky je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu. O překonání příhozu nebude účastník online aukce informován.

b) Účastník aukce draží „na limit“

Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připraven zaplatit.

Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však dle následujících podmínek:

Minimální výše limitu dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše limitu v online aukci:
do 1 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: okamžitá dražební cena/nabídka plus 2 000 Kč
50 000 Kč a více: okamžitá dražební cena/nabídka plus 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být limitem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Maximální výše limitu je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Systém automatického přihazování poté dle příhozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje cenu předmětu. Pokud ostatní účastníci aukce nepřekonají limit dražitele, potom dražitel, který limit učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dražitelů, a to dle výše uvedené stupnice minimálních příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřejněna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu. O překonání limitu nebude účastník online aukce informován.

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění limitu.

Účastníci online aukce nebudou e-mailem informováni o blížícím se konci aukce předmětu, na který prováděli příhozy/stanovili limit. Je na účastnících aukce, aby si zkontrolovali, zda jejich příhoz/limit nebyl překonán.

Možnost elektronických příhozů končí v termínu uvedeném na webu dražebníka u každého předmětu jednotlivě. Úspěšní vydražitelé budou kontaktováni dražebníkem v následujících dvou pracovních dnech. Účastník online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši nejnižšího podání a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vyvolávací cenou v okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout účast v online aukci dražiteli, zejména v případě, pokud dražitel narušuje řádný průběh online aukce (např. činěním podezřele vysokých příhozů apod.).

V rámci online aukce se účastník aukce nemůže nechat zastupovat dražebníkem (výše uvedený bod 9. se nepoužije).

Vydražené předměty z online aukce budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru po ukončení sálové aukce v hotelu Hilton Prague, případně po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Předměty, které nebudou v sálové a online aukci vydraženy, budou do konce roku 2022 nabídnuty na webu dražebníka v poaukčním prodeji.

11. VYŠŠÍ MOC

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může zrušit výstavu předmětů sálové aukce; sálovou aukci změnit v aukci online; online či sálovou aukci zcela zrušit nebo z aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná karanténní opatření.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Praze dne 29. 9. 2022