Pravidla aukce


Dražební vyhláška a pravidla charitativní aukce 2020

1. POŘADATEL AUKCE

Charitativní online aukci pořádá Cesta domů, z.ú., IČO: 26528843, se sídlem Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle (dále jen „dražebník“), a to za účelem získání finančních prostředků ve formě darů pro financování své činnosti. Charitativní aukce se koná v rámci veřejné sbírky, která byla dražebníkovi povolena odborem daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy, čj. S-MHMP/1581592/2014, 1626411/2014 (dále jen „veřejná sbírka“). Za účelem podpory veřejné sbírky budou v rámci charitativní aukce prodávána umělecká díla, která dražebník získal od svých dárců. Dané umělecké dílo bude jako výraz díků prodáno tomu účastníkovi aukce (dražiteli), který v rámci aukce daného díla poskytne nejvyšší dar (vedle úhrady kupní ceny uměleckého díla), dále jen „aukce“ či „online aukce“.

Celý výtěžek z této benefiční aukce půjde v celé dosažené výši na činnost Cesty domů, z.ú., a je součástí veřejné sbírky.

Náklady na realizaci aukce jsou kryté zejména z darů sponzorů aukce.

2. MÍSTO A ČAS KONÁNÍ AUKCE

Online benefiční aukce bude probíhat na webových stránkách dražebníka www.cestadomu.cz/aukce (dále jen „web“) od 2. do 18. listopadu 2020.

Možnost elektronických příhozů končí v termínu uvedeném na webu u každého předmětu jednotlivě.

3. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA

Účastníkem aukce (dražitelem) se může stát každý, kdo provede registraci na webu dražebníka. Registraci je možno provést od 27. října 2020 a v průběhu konání online aukce. Na základě registrace bude dražiteli zaslán e-mail s přiděleným číslem dražitele a aukčním kódem PIN.

Dražebník je oprávněn z vážného důvodu odmítnout registraci účastníka aukce, zejména v případě, jedná-li se o osobu, která porušila své smluvní závazky vůči dražebníkovi. Účastníkem aukce nesmí být osoby, které nejsou plně způsobilé k právním úkonům. Registrovaný účastník aukce má právo zúčastnit se aukce kteréhokoli předmětu a činit svá podání. Účastník aukce je povinen se při aukci řídit touto vyhláškou a pokyny dražebníka. Dražební jistina není požadována.

4. PŘEDMĚTY AUKCE

Předměty aukce jsou vyobrazeny a popsány včetně nejnižšího podání (vyvolávací cena) na webu dražebníka. Údaje nemají povahu znaleckých posudků. Poškození předmětů běžným časovým opotřebením se neuvádí. Předměty se draží a vydražitel předmět koupí tak, jak stojí a leží.

Výstava předmětů online aukce se neuskuteční.

Předměty, které nebudou v online aukci vydraženy, budou do konce roku 2020 nabídnuty na webu dražebníka v poaukčním prodeji.

5. PRŮBĚH AUKCE

Nabídky je možné činit na webu dražebníka prostřednictvím webového formuláře umístěného u každého předmětu v online aukci a účastník online aukce musí přitom být identifikován svým e-mailem a přiděleným PINem.

Dražit v online aukci lze dvěma způsoby:

a) Účastník aukce provádí příhozy
Výše příhozu není stanovena, minimální výše se však řídí dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:

Okamžitá dražební cena – minimální výše příhozu v online aukci:
do 1 999 Kč: 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: 2 000 Kč
50 000 Kč a více: 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být příhozem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Maximální výše nové nabídky je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Učiněný příhoz/okamžitá dražební cena bude okamžitě zveřejněn/a na webu dražebníka. V případě souběhu více příhozů rozhoduje čas učinění příhozu. O překonání příhozu nebude účastník online aukce informován.

b) Účastník aukce draží „na limit“
Dražitel stanoví maximální částku, kterou je připraven zaplatit.

Konkrétní výše limitu není dána, řídí se však dle následujících podmínek:

Minimální výše limitu dle okamžité dražební ceny/nabídky, resp. dle posledního platného podání, a to takto:
Okamžitá dražební cena – minimální výše limitu v online aukci:
do 1 999 Kč: plus 100 Kč
2 000 – 4 999 Kč: plus 200 Kč
5 000 – 9 999 Kč: plus 500 Kč
10 000 – 19 999 Kč: plus 1 000 Kč
20 000 – 49 999 Kč: plus 2 000 Kč
50 000 Kč a více: plus 5 000 Kč

V případě, že na předmět ještě nebyl proveden příhoz/stanoven limit a u předmětu je uvedena vyvolávací cena, může být limitem dražebníka i tato vyvolávací cena.

Maximální výše limitu je omezena buď na dvojnásobek okamžité dražební ceny/nabídky či vyvolávací ceny, nebo na částku 20 000 Kč – v případě, že okamžitá dražební cena je menší než 10 000 Kč.

Systém automatického přihazování poté dle příhozů/limitů ostatních účastníků aukce aktualizuje okamžitou dražební cenu/nabídku. Pokud ostatní účastníci aukce nepřekonají limit dražitele, potom dražitel, který limit učinil, vydraží předmět za částku nejblíže následující po nejvyšším učiněném příhozu/limitu ostatních dražitelů, a to dle výše uvedené stupnice minimálních příhozů. Aktuální dražební cena je okamžitě zveřejněna na webu dražebníka u jednotlivého předmětu. O překonání limitu nebude účastník online aukce informován.

V případě souběhu více limitů rozhoduje čas učinění limitu.

Účastníci online aukce nebudou e-mailem informováni o blížícím se konci aukce předmětu, na který prováděli příhozy/stanovili limit. Je na účastnících aukce, aby si zkontrolovali, zda jejich příhoz/limit nebyl překonán.

Dražebník si vyhrazuje právo dohledu nad řádným průběhem online aukce a právo neakceptovat učiněný příhoz v případě pochybností o serióznosti příhozu. Dražebník je oprávněn z vážného důvodu vyřadit z online aukce dražitele, zejména v případě, pokud dražitel narušuje řádný průběh online aukce (např. činěním podezřele vysokých příhozů apod.).

6. NEJVYŠŠÍ PODÁNÍ

Nejvyšší podání se skládá z kupní ceny předmětu ve výši nejnižšího podání (vyvolávací ceny) a z peněžitého daru (ve výši rozdílu mezi nejvyšší nabídkou a nejnižším podáním). Nejvyšší podání nelze dodatečně snížit. K nejvyššímu podání není účtována žádná provize.

7. ZPŮSOB ÚHRADY

Úspěšní vydražitelé budou kontaktováni dražebníkem v následujících dvou pracovních dnech. Účastník online aukce se stává vydražitelem předmětu teprve ve chvíli, kdy mu je po skončení online aukce dražebníkem potvrzeno, že se stal vydražitelem daného předmětu; tímto dochází k uzavření smlouvy na koupi předmětu za kupní cenu ve výši nejnižšího podání a zároveň darovací smlouvy na peněžitou částku ve výši rozdílu mezi nejvyšším podáním a vyvolávací cenou v okamžiku ukončení online aukce za předpokladu, že byla učiněna alespoň minimální nabídka na koupi předmětu; předmět se vždy prodává nejvyšší nabídce potvrzené dražebníkem.

Vydražitel je povinen uhradit kupní cenu předmětu a související peněžitý dar bankovním převodem či v hotovosti nebo platební kartou v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle, nejpozději však do 7 pracovních dnů ode dne, kdy mu dražebník e-mailem potvrdí, že se stal vydražitelem daného předmětu.

Pokud vydražitel koupí v aukci více předmětů, je dražebník oprávněn přijatou platbu dle svého uvážení použít na úhradu kupní ceny jakéhokoli předmětu koupeného ze strany vydražitele a s tím souvisejícího daru a/nebo na úhradu jakékoli své pohledávky vůči vydražiteli.

Nebudou-li kupní cena předmětu a s tím související dar uhrazeny v plné výši v termínu splatnosti, je dražebník dle své volby oprávněn vymáhat úhradu kupní ceny a zaplacení daru a/nebo od kupní smlouvy a darovací smlouvy odstoupit. Vydražitel je povinen v takovém případě uhradit dražebníkovi vzniklou škodu.

8. NABYTÍ VLASTNICTVÍ A PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU AUKCE

Vydražené předměty z online aukce budou vydražiteli předány po zaplacení celé kupní ceny a souvisejícího daru po předchozí domluvě v prostorách dražebníka na adrese Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle. Účastník aukce je povinen při převzetí vydraženého díla doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu. Pokud je účastníkem aukce právnická osoba, je povinna se prokázat aktuálním výpisem z veřejného rejstříku.

Vlastnické právo k předmětu přechází na vydražitele okamžikem úplného zaplacení sjednané kupní ceny a souvisejícího daru a převzetí předmětu; tímto okamžikem přechází na vydražitele též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu.

9. VYŠŠÍ MOC

Účastníci aukce berou na vědomí, že dražebník může online aukci zcela zrušit nebo z online aukce vyřadit jakýkoli nabízený předmět nebo i v průběhu online aukce ukončit dražbu jakéhokoli předmětu. Účastníci aukce dále berou na vědomí, že dražebník se může dostat do prodlení s plněním svých povinností z důvodu vyšší moci. Za vyšší moc budou považována i případná vládní omezení související s pandemií koronaviru a případná karanténní opatření.

V případech uvedených v předchozím odstavci nemohou účastníci aukce po dražebníkovi uplatňovat žádné nároky, zejména náhradu vzniklé újmy. V případě, že k takové okolnosti dojde, oznámí ji dražebník bez zbytečného odkladu na webu nebo dle své volby přímo dotčenému účastníkovi aukce.

V Praze dne 20. 10. 2020