Podpořte nás

 

Etický kodex multidisciplinárního týmu Cesty domů

 

Multidisciplinární tým Cesty domů tvoří zaměstnanci (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovníci, asistenti odlehčovacích služeb, terapeuti a duchovní) a dobrovolníci pracující přímo v rodinách.


Zaměstnanci přímé péče Cesty domů se při své práci snaží napomoci řešit etická dilemata, usilují o jejich včasnou identifikaci. Etická dilemata řeší adekvátně, transparentně, profesionálně a citlivě. Jde především o dilemata spojená se specifickými postupy, jakými jsou například odstoupení od léčby (včetně výživy a hydratace), preferencemi a dříve vyslovenými přáními klientů a pacientů (dále jen klientů) týkajících se plánu paliativní péče, zákroků v oblasti péče o zdraví a okolností závěru života. Pro všechny členy multidisciplinárního týmu je závazná Charta práv pacientů (dokument Adobe PDF)Charta práv pacientů a další aktuální právní dokumenty.

 

 

 

Zásady, jimiž se řídí multidisciplinární tým Cesty domů

 • Středem zájmu týmu je klient, jeho potřeby a přání, které tvoří základ plánu péče.
 • Při poskytování péče nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své a udržuje je v přiměřené rovnováze se zájmy Cesty domů.
 • Každý člen týmu reprezentuje Cestu domů a její zásady.
 • Každý člen týmu je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče; každý zaměstnanec v týmu je zodpovědný za co nejvyšší úroveň svého vzdělání.
 • Každý člen týmu respektuje pravomoc a zodpovědnost svých kolegů i dalších pracovníků.
 • Při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.

 

Vztah zaměstnanců a dobrovolníků multidisciplinárního týmu ke klientům

Každý zaměstnanec v rozsahu své odbornosti a svých pravomocí poskytuje klientům a rodinám informace, které jim pomáhají rozhodovat o dalších postupech (ošetřovatelských, léčebných, osobních), a vědomě tak převzít spoluzodpovědnost.

Každý zaměstnanec a dobrovolník:

 • Se snaží při poskytování péče vytvořit vztah založený na důvěře, kdy jsou ctěna práva klienta a je respektováno jeho aktuální rozpoložení, za předpokladu, že jsou současně respektována práva a povinnosti členů multidisciplinárního týmu jako poskytovatelů péče.
 • Považuje informace o klientech a rodině za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním péče. Případné poskytování informací třetím stranám se musí řídit zákonem.
 • Chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
 • V žádném případě aktivně neovlivňuje politické názory či náboženské přesvědčení klientů. V této oblasti je třeba jednat zvláště citlivě a zdrženlivě. Je na místě podrobit reflexi i takové zdánlivé maličkosti jako příliš nápadné ozdoby náboženského charakteru, v neposlední řadě i oblečení a vystupování.
 • Pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Diskriminaci vždy odmítá, žádné její formy se neúčastní.
 • Ctí platné právní normy ČR, základní morální a etické normy a v jejich rámci za svoji organizaci jedná. Dbá také na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Charty práv pacientů.

Vztah zaměstnanců a dobrovolníků k Cestě domů

Zaměstnanec a dobrovolník:

 • Vstupuje do rodiny zpravidla sám, vždy tam však zastupuje svoji organizaci, ctí její platné předpisy a pečuje o její dobrou pověst; v tomto smyslu také komunikuje s klientem a jeho rodinou.
 • Podobně vystupuje i na veřejnosti. Pokud má nějaké výhrady vůči svému nadřízenému nebo zaměstnavateli, neřeší je na veřejnosti, ale standardním interním postupem.
 • Pokud se klientem žádané úkony neslučují se standardy organizace, s platnou legislativou ČR a se základními morálními a etickými normami nebo poškozují dobré jméno organizace, má zaměstnanec a dobrovolník povinnost odmítnout je vykonat a informovat svého nadřízeného.
 • Pro dobrovolníka je závazný plán péče sestavený lékařem. V případě, že očekávání od rodinných příslušníků nebo klienta je s ním v rozporu, dobrovolník veškerou další činnost konzultuje s kmenovou sestrou nebo sloužící sestrou, v případě neodstranitelného rozporu je oprávněn domácnost klienta opustit.

Vztah zaměstnanců a dobrovolníků k sobě navzájem

Zaměstnanec a dobrovolník:

 • Respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i dalších spolupracujících odborníků a má úctu k jejich práci. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
 • Respektuje rozdíly v názorech a v praktické činnosti kolegů, kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem, nikoli v rodině klienta či na veřejnosti.
 • Je si vědom svých možností, mezí své pracovní pozice a kompetencí s ní spjatých. Své schopnosti využívá tak, aby za něj nemuseli pracovat jiní, zároveň nepřekračuje své kompetence a dbá na dobrou spolupráci mezi jednotlivými členy multidisciplinárního týmu.

Vztah k sobě

Každý zaměstnanec:

 • V rámci svých možností a systému vzdělávání organizace usiluje o svůj profesní rozvoj a zvýšení své odborné úrovně.
 • V případě vzniku nařízených přesčasových hodin si vybírá náhradní volno vždy po dohodě s nadřízeným tak, aby nedošlo k narušení provozu organizace. Stejně tak si vybírá řádnou dovolenou. Pro zaměstnance je přiměřená regenerace přirozenou součástí péče o sebe a své zdroje.¨

Každý dobrovolník:

 • Dbá na rozvoj svých schopností a dovedností a využívá nabídky vzdělávání organizovaného Cestou domů.

Zaměstnanec a dobrovolník:

 • Se účastní supervizí a týmových setkání podle svého pracovního zařazení a dle rozsahu určeného organizací.
 • Zná své limity, pracovní nasazení kompenzuje odpočinkem, osobním volnem a oddechovými aktivitami.
 • Odděluje profesní, resp. dobrovolnickou, a osobní rovinu svého života a dbá o své fyzické a psychické zdraví.