Etický kodex

Etický kodex multidisciplinárního týmu Cesty domů

Zaměstnanci a dobrovolníci Cesty domů se při své práci snaží předcházet vzniku častých a obtížných etických dilemat, usilují o jejich včasnou identifikaci a snaží se je řešit. Jde především o dilemata spojená se specifickými postupy, jakými jsou například odstoupení od léčby (včetně výživy a hydratace), dodržení vyjádřených přání klientů a pacientů (dále jen klientů) týkajících se možné resuscitace a použití sedativ v paliativní péči. Pro všechny pracovníky je závazná Charta práv pacientů a další aktuální právní dokumenty.

Zásady, jimiž se řídí mobilní hospicový tým: 
 • Středem zájmu týmu je klient, jeho potřeby a přání, které tvoří základ plánu péče.
 • Každý člen týmu, který ke klientovi přichází, reprezentuje svoji organizaci a její zásady.
 • Při poskytování péče vždy nadřazuje zájmy těch, kterým poskytuje péči, nad zájmy své. 
 • Každý člen týmu je odpovědný za kvalitu jím poskytované péče a za co nejvyšší úroveň svého vzdělávání.
 • Každý člen týmu respektuje pravomoc a zodpovědnost svých kolegů i dalších odborných pracovníků.
 • Při své práci zachovává úctu k životu, respektuje lidská práva a důstojnost každého jednotlivce bez ohledu na věk, pohlaví, rasu, národnost, víru, politické přesvědčení a sociální postavení.  
Vztah ke klientům
 • Každý zaměstnanec v rozsahu své odbornosti a svých pravomocí poskytuje klientům a rodinám informace, které jim pomáhají rozhodovat o dalších postupech (ošetřovatelských, léčebných, ale i osobních), a vědomě tak převzít spoluzodpovědnost.
 • Snaží se při poskytování péče vytvořit vztah založený na důvěře, kdy jsou ctěna práva klienta a je respektováno jeho aktuální rozpoložení, za předpokladu, že jsou současně respektována práva a povinnosti zaměstnanců jako poskytovatelů péče.
 • Považuje informace o klientech a rodině za důvěrné a je si vědom povinnosti zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním péče. Případné poskytování informací třetím stranám se musí řídit zákonem.
 • Zaměstnanec a dobrovolník chrání klientovo právo na soukromí a důvěrnost jeho sdělení.
 • V žádném případě aktivně neovlivňuje politické názory či náboženské přesvědčení klientů. V této oblasti je třeba jednat zvláště citlivě a zdrženlivě. Je namístě podrobit reflexi i takové zdánlivé maličkosti jako příliš nápadné ozdoby náboženského charakteru, v neposlední řadě i oblečení a vystupování.
  Pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Diskriminaci vždy odmítá, žádné její formy se neúčastní.
 • Ctí platné právní normy ČR, základní morální a etické normy a v jejich rámci za svoji organizaci jedná. Dbá také na dodržování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a Charty práv pacientů. 
Vztah k zaměstnavateli
 • Zaměstnanec a dobrovolník vstupuje do rodiny zpravidla sám, vždy tam však zastupuje svoji organizaci, ctí její platné předpisy a pečuje o její dobrou pověst; v tomto smyslu také komunikuje s klientem a jeho rodinou.
 • Podobně vystupuje zaměstnanec a dobrovolník i na veřejnosti. Pokud má nějaké výhrady vůči svému nadřízenému nebo zaměstnavateli, neřeší je na veřejnosti, ale standardním interním postupem.
 • Pokud se klientem žádané úkony neslučují se standardy hospice, s platnou legislativou ČR a se základními morálními a etickými normami nebo poškozují dobré jméno organizace, má zaměstnanec a dobrovolník povinnost takové úkony odmítnout vykonat a informovat svého zaměstnavatele.
Vztah ke spolupracovníkům
 • Zaměstnanec a dobrovolník respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů i dalších spolupracujících odborníků a má úctu k jejich práci. Vykonává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby.
 • Respektuje rozdíly v názorech a v praktické činnosti kolegů, kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem, nikoli v rodině klienta či na veřejnosti.
 • Je si vědom možností i mezí své odbornosti. Možnosti maximálně využívá tak, aby za něj nemuseli pracovat jiní, meze nepřekračuje, aby nezasahoval tam, kam jeho kompetence nesahá.
Vztah k sobě
 • Každý zaměstnanec se v rámci svých možností a systému vzdělávání organizace  snaží o svůj profesní rozvoj a zvýšení své odborné úrovně. Využívá možnosti supervize.
 • Zná své limity, pracovní nasazení kompenzuje odpočinkem, osobním volnem a oddechovými aktivitami. V případě vzniklých přesčasových hodin v rámci klouzavé pracovní doby si včas vybírá volno po dohodě s nadřízeným tak, aby nedošlo k narušení provozu organizace. Stejně tak si vybírá řádnou dovolenou.
 • Odděluje profesní a osobní rovinu svého života a dbá o své fyzické a psychické zdraví.

 

Mohlo by vás dále zajímat:

 

cz | en

Okna pro radost 2012 | Přidáte se?

  

Adventní trh může být příležitostí ke koupi vánočních dárků, ochutnávce svařeného vína, ale i podpoře neziskových organizací. Jeden takový uspořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Vinohradech.

Jsme rádi, když se o naše projekty zajímá veřejnost. Návštívil nás i poradce ministra zdravotnictví.

Výtvarníci věnovali Cestě domů díla, která byla štědrými dražiteli vydražena ve prospěch Cesty domů.
Tomáš a Evelína a všichni hosté na jejich svatbě si vzpomněli na Cestu domů.

V Kalendáři Cesty domů je možné koupit den jako dárek. V roce 2012 se staly 104 dny dárkem. Nejvíce nás obdarovaly firmy Eppendorf a Hypnosis.

Provoz Cesty domů je z velké míry financován osvícenými dárci. Jednotlivci i firmami. Jednou z nich je i UniCredit Bank.

Oslavenci, manželé Šedovi, si místo dárků přáli, aby hosté přispěli do kasičky pro Cestu domů...

Díky Erhartově cukrárně jsme si v Cestě domů osladili život.

Pomoc může být i vzájemně prospěšná. Centrum dohody si u nás objednalo papírnické zboží pro své partnery.

Rodina zesnulého hraběte Kinského: místo květin na pohřeb darovali dar Cestě domů.

Společnost Adastra se nebojí zbytečně. Spolu s námi vytvořila stejnojmenný spot.

Nadační fond AVAST se stal pro letošní rok nejštědřejsím dárcem, děkujeme!

Dobrý bazar alias dobrobazar uspořádala pro Cestu domů římskokatolická farnost Čestlice.

Divadelní soubor Ty-já-tr putoval se svým představením po Kokořínsku a věnoval nám veškerý zisk ze svých cest.

Cesta domů se podívala do krásné Zrcadlové kaple Klementina, a to díky vánočnímu koncertu, který dostala jako dárek.

Audiokniha pro občanské sdružení

Máme okolo sebe milé a aktivní lidi, kteří pro nás pořádají nejrůznější benefiční setkání. Jedním z nich byl koncert v Břevnovském klášteře.

Dobrovolníci jsou neodmyslitelnou součástí Cesty domů. Obdivuhodně pomáhají v přímé péči, v kanceláři či při pořádání akcí pro veřejnost. Každoročně zastanou práci přibližně jednoho celého úvazku.

Studenti Gymnázia Arabská každoročně na vánočním bazaru vyberou pro Cestu domů několik tisíc korun.

Členové klubu přátel přispívají Cestě domů pravidelně, potichu a v hojném počtu.

Knihovnu Cesty domů letos štědře podpořila Liga proti rakovině. Pořídili jsme spoustu nových knih a audioknih.

Masážní a relaxační studio Zdraví masírovalo jeden den pro Cestu domů.

Mobilní domácí hospic musí být ze své podstaty stále v pohybu. Letos nám k tomu dopomohla firma ekolo.cz. Elektrokolo pro zdravotnický tým jsme získali s velkou slevou.

Děkujeme všem, kteří nás v roce 2012 podpořili finančně, materiálně, dobrým slovem či myšlenkou. Vážíme si Vaší podpory a těšíme se na další setkání a spolupráci v novém roce.